Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord

Vår vision handlar om att förädla åkermarkens resurser på ett innovativt och ansvarsfullt sätt, och på så sätt bidra till ett livskraftigt lantbruk. Med kunskapen om spannmål och vårt långsiktiga förhållningssätt vill Lantmännen ta en aktiv roll för en mer hållbar energi- och livsmedelsförsörjning. På de här sidorna beskriver vi vårt arbete med ansvar från jord till bord, med fokus på de frågor som har störst betydelse för ett långsiktigt hållbart, lönsamt och livskraftigt lantbruk.

En viktig del av vår affärsutveckling handlar om att ta fram och erbjuda produkter och tjänster med mervärden för hälsa och miljö.

Hållbara mervärden

Vårt nya odlingskoncept Klimat & Natur minskar klimatpåverkan från spannmålsodling med upp till 20%. Hittills har vi skördat 70 000 ton klimatsmartare vete på svenska åkrar runt om i Sverige. Genom detta har vi minskat utsläppen av koldioxid med 6 000 ton.

Fler exempel på hållbara mervärden


Vår roll

Lantmännen är ett ansvarstagande företag som utvecklar hållbara lösningar. Tillsammans med andra aktörer i vår värdekedja skapar vi lönsamma affärer som samtidigt bidrar till en hållbar livsmedels- och energiförsörjning.

Vårt åtagande

Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord. Det är Lantmännens varumärkeslöfte. Våra kunder och konsumenter ska känna sig trygga i att vi har kunskap och kontroll genom hela verksamheten och att vi gör vad vi kan för att minimera negativ påverkan på människor, miljö och naturresurser.

Läs om vårt åtagande

Vår påverkan

Vårt arbete med ansvar och hållbara affärer omfattar ett brett spektrum av frågor, i alla led från jord till bord. Störst fokus har vi på de områden där vi har en betydande påverkan och möjlighet att bidra i rätt riktning.

Läs om vår påverkan

Våra samarbeten

En stor del av vårt arbete med att ta ansvar och utveckla hållbara lösningar sker i dialog och samarbete med leverantörer, kunder, konsumenter och andra aktörer. Tillsammans är en förutsättning för att göra skillnad!

Läs om våra samarbeten

Viktiga frågor

Med utgångspunkt i omvärldsbevakning och intressentdialoger har vi identifierat ett antal specifika frågor som är särskilt angelägna för många av våra kunder och konsumenter. Framförallt handlar det om frågor kopplade till hållbar odling, våra råvaror och produkter. Under Viktiga frågor har vi samlat information om dessa. Några av dem presenteras här nedan.  

Klimat

För att bromsa klimatförändringarna och säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen minskas. 

Läs mer om Klimat

Palmolja

Vi säkerställer en ansvarsfullt producerad palmolja genom att bara köpa RSPO-certifierad palmolja. Vi arbetar också för att skynda på omställningen tillsammans med branschkollegor och intresseorganisationer.

Läs mer om Palmolja

Soja

Soja är en vanlig och viktig proteinråvara vid produktion av foder. Runt om i världen får sojaodling dock negativa konsekvenser för människor och miljö. Därför stödjer och köper vi RTRS-certifierad soja.

Läs mer om Soja

Satsning på forskning

Lantmännen har en lång tradition av forskning och innovation. Vi investerar i både egna och externa forskningsprojekt för att främja ny kunskap. Varje år lägger vi 250-300 MSEK på olika forsknings- och innovationsprojekt, alltifrån kortare produkt- och processutveckling till längre koncerngemensamma forskningsprojekt. Satsningarna görs framförallt inom spannmålens värdekedja; från växtförädling till konsumtion. För att säkerställa att vi får ut maximalt från våra satsningar arbetar vi aktivt med att ta forskningen vidare till affär.

Mer om forskning & innovation

Kontakta mig

Mats Larsson, Forskningsdirektör

Tel: + 46 10 556 11 39
Mobil: 0705 57 83 39
mats.larsson@lantmannen.com


Hållbarhetsredovisning

Vi eftersträvar en relevant och transparent redovisning av arbetet med ansvarstagande och hållbar utveckling och tillämpar GRIs riktlinjer G4. Vi publicerar årligen en integrerad Års- och hållbarhetsredovisning, med bilagan Hållbarhetsrelaterade indikatorer som komplement.

Mer om Hållbarhetsredovisningen

Uppförandekod

I Lantmännens uppförandekod finns samlade riktlinjer för hur vi ska arbeta på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt.

Uppförandekoden gäller för alla Lantmännens medarbetare och styrelseledamöter. Relevanta delar gäller också för leverantörer, återförsäljare och andra affärspartners.

Här kan du ladda ned och läsa vår uppförandekod i sin helhet
Lantmännens uppförandekod
Lantmännen's Code of Conduct (English)

Lantmännens leverantörsuppförandekod