Lantbruk och maskin

I fokusområdet har vi en övergripande målsättning att bidra till en lönsam utveckling av svenskt lantbruk, både konventionellt och ekologiskt. Viktiga framgångsfaktorer är ökad produktion och bättre utnyttjande av tillförda produktionshjälpmedel inom såväl växtodling som animalieproduktion.

Fokusområden 2016

Vi är intresserade av forskning som bidrar till att spannmålsproducenterna uppnår de kvalitetsmål som efterfrågas av industriella förbrukare av spannmål. Andra intressanta forskningsområden är åtgärder för att minimera jordbrukets negativa miljöpåverkan t ex på biologisk mångfald och växtnäringsläckage samt metoder för att effektivisera mätningar och analyser inom hela värdekedjan.

Hållbar intensifiering av svensk växtodling 

Vår målsättning är att den svenska produktionen av spannmål ska öka lönsamt från dagens 5 Mton till 6 Mton/år till år 2020. För att lyckas med det krävs kostnadseffektivitet i hela värdekedjan samt en mer målstyrd odling med inriktning på rätt kvalitet på rätt plats. Vi ser behov av forskning inom växtnäring och växtskydd, såväl produkter som strategier samt växtförädling, maskinteknik och markvård. Dessutom behövs ny kunskap om betydelsen av timing i olika åtgärder, läglighetseffekter och management/företagsledning. Vår målsättning är att produktionen ska kunna öka utan negativ miljöpåverkan.

Spannmålskvalitet

Förutsättningen för en lönsam produktion och vidareförädling av spannmål är att spannmålen uppfyller de kvalitetskrav som efterfrågas. Spannmålen ska ha rätt proteinhalt och proteinkvalitet, stärkelseinnehåll, falltal, kärnstorlek. Dessutom är det av största vikt att minimera innehållet av oönskade ämnen som kadmium och svamptoxiner och att efterföljande förädlingssteg inte genererar akrylamid eller andra toxiska substanser. För att uppfylla dessa krav krävs kunskap om odlingsteknikens påverkan på spannmålskvaliteten, sorter med rätt egenskaper samt metoder för att exakt och billigt kunna mäta olika ämnen i spannmålen.

Foderutveckling

Vår övergripande målsättning är att den svenska animalieproduktionen ska kunna växa med lönsamhet. För detta krävs utveckling som leder till ökad produktivitet inom samtliga djurslag. Nödvändiga produktivitetshöjningar kräver effektivt foderutnyttjande och utveckling av djurhälsa, inte minst moderdjurens hållbarhet. Ett prioriterat område är utvecklingen av effektiva och klimatsmarta foder baserade på svenska grödor och industriråvaror.

Kontakta oss

Pär-Johan Lööf

Sekreterare
Lantbruk och maskin
Tel: + 46 10 556 11 68

par-johan.loof@lantmannen.com