Hållbar odling

Lösningen ligger i värdekedjans första steg

Vi blir alltfler människor som ska äta och må bra inom ramen för vad vår planet kan producera. För att försörja hela jordens befolkning krävs en omställning i sättet att producera och konsumera mat. Störst klimatpåverkan och potential ligger i odlingsledet. Därför tar Lantmännen en aktiv roll i utvecklingen av ett mer hållbart jordbruk där vi kan göra stor skillnad för klimat och natur.

Genom vårt forsknings- och utvecklingsarbete och våra ägares långa och gedigna erfarenhet inom lantbruk kan vi möta framtidens utmaningar. Vi säkrar matförsörjningen till en växande befolkning samtidigt som vi fortsätter att utveckla och satsa på mer hållbara odlingsmetoder.

Så bidrar Lantmännen till en mer hållbar matkonsumtion. Så tar vi ansvar från jord till bord.


Här kan Lantmännen göra skillnad

Vi vill skapa en hållbar livsmedelskedja, i alla led.

Lantmännen har analyserat klimatpåverkan från vetemjöl genom hela värdekedjan – från jord till bord – för att se var vi kan göra störst skillnad. Diagrammet illustrerar hur utsläppen är fördelade. Störst påverkan ligger i odlingsledet och vid framtagning av växtnäring.

Det är i odlingsledet som en stor del av värdet i Lantmännens produkter skapas - på åkern blir råvaran till. Det är även här Lantmännen har den största möjligheten att påverka livsmedelssektorn i en mer hållbar riktning. Genom att utveckla odlingen i Sverige kan vi erbjuda konsumenterna produkter med lägre miljöpåverkan.


Hållbar odling handlar inte om att välja mellan ekologiskt och konventionellt, utan om att ta vara på det bästa från olika produktionssätt och hjälpmedel. Genom att ta hänsyn till lokala odlingsförutsättningar och utmaningar kan vi utveckla anpassade lösningar.

Läs mer om Ekologisk och konventionell odling

Odlingskonceptet Klimat & Natur

För att tackla framtidens hållbarhetsutmaningar har Lantmännen utvecklat ett nytt odlingskoncept för spannmål som ger upp till 20 procent lägre klimatpåverkan, minskad miljöpåverkan och som bidrar till ökad biologisk mångfald. Odlingskonceptet Klimat & Natur lanserades 2015 och används nu i spannmålsodling runtom i landet. Metoden kan göra stor skillnad eftersom den minskar miljöbelastningen för produktsortiment som är konventionellt odlat, vilket motsvarar cirka 90 procent av marknaden i Sverige.

Odlingskonceptet Klimat & Natur gör det möjligt att erbjuda konsumenter ett mer hållbart mjöl, samtidigt som lantbrukaren får en extra premie för att odla enligt konceptet.

Klimat & Natur är ett av Lantmännens bidrag till att lösa odlingens utmaningar, men vi är inte klara ännu. Med odlingskonceptet tar vi ett tydligt steg i rätt riktning på vår fortsatta resa mot en hållbar odling och livsmedelsförsörjning.

– odlingskonceptet med upp till 20% lägre klimatpåverkan och med ökad hänsyn till miljö och natur

Klimatsmart gödsel

Gödsel som produceras med miljöanpassad teknik bidrar till lägre klimatpåverkan.

Dokumentation

Odlingskonceptet Klimat & Natur kräver noggrann dokumentation exempelvis i form av markkartering och växtodlingsplaner. Spannmål odlat med metoden är spårbart från jord till bord.

Sparsam körning

Sparsam körning och energieffektivisering på gården minskar koldioxidutsläppen.

Lärkrutor gynnar den biologiska mångfalden och är ett av odlingskriterierna i Klimat & Natur. De stora öppna ytorna lockar solälskande insekter och spindlar som kan bli fågelmat. Studier har visat att åkrar med lärkrutor ger 50 procent fler flygande ungar än åkrar utan lärkrutor. 

Gynna biologisk mångfald

Lärkan gynnas av de osådda ytorna på åkern där de kan landa och hitta mat. Minst en lärkruta per varje hektar åker anläggs.

Minimera kemikalieanvändning

Stråförkortning är en kemikalie som inte får användas i odlingskonceptet. Att minimera kemikalieanvändningen är bra för människor och för miljön.

Optimerad kvävegödsling

Med hjälp av sensorer som läser av grödans kvävebehov optimeras gödslingen vilket minskar risken för övergödning.

Odlingskonceptet Klimat & Natur


Med odlingskonceptet Klimat & Natur bidrar Lantmännen till att tackla de viktigaste utmaningarna i odlingsledet.
Läs mer om odlingens viktigaste utmaningar


Sedan lanseringen 2015 har odlingskonceptet gett goda resultat med minskade koldioxidutsläpp, mindre miljöpåverkan och positiva effekter för den biologiska mångfalden.


Vänligare vete
- 20 procent lägre klimatpåverkan

Med Lantmännens nya odlingskoncept Klimat & Natur har vi tagit fram Vänligare vete – ett vete med en lägre klimat- och miljöpåverkan.

Vänligare vete ger konsumenterna möjlighet att enkelt göra ett hållbart val. Sedan hösten 2015 är allt vetemjöl från Kungsörnen ”Vänligare vete” framtaget med Lantmännens nya odlingskoncept Klimat & Natur. Vänligare vete är ett resultat av samarbete mellan Lantmännens ägare, svenska lantbrukare, dialog med våra kunder samt ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete.

Även andra aktörer inom livsmedelsbranschen erbjuds mjöl som är odlat enligt konceptet Klimat & Natur.


Resan framåt

Med odlingskonceptet Klimat & Natur har Lantmännen tagit det första steget på resan mot en mer hållbar odling. Nästa år fortsätter vi att utveckla fler kriterier för att ytterligare minska vår klimat- och miljöpåverkan och gynna den biologiska mångfalden. Dessutom har odlingskonceptet breddats till att även omfatta sädesslaget råg.

Gynna biologisk mångfald

Inför skörden 2017

Nästa år tillkommer fler kriterier för odlingskonceptet Klimat & Natur som ytterligare gynnar den biologiska mångfalden och minimerar kemikalieanvändningen i odlingsledet.

Minimera kemikalieanvändning

De nya kraven innebär att pollinatörer och nyttoinsekter värnas och att biologiskt eller termiskt behandlat utsäde används istället för kemiskt behandlat utsäde. Dessutom får lantbrukaren möjlighet att välja mellan fyra olika åtaganden som är fördelaktiga för djur och insekter, ex. att anlägga ytterligare en lärkruta (16-20m2) per hektar, så in kantzoner med fröblandningar på åkern, anlägga en mångfaldsträda eller plantera salix som ger mat till insekter på våren.


Viktiga sakfrågor

Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord.
Läs mer om andra Viktiga sakfrågor inom hållbarhet som Lantmännen jobbar aktivt med.

Klimat

För att bromsa klimatförändringarna och säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen minskas. 

Läs mer om Klimat

Växtnäring

Lantmännen arbetar aktivt för att användningen av växtnäring inte ska leda till näringsläckage till vattendrag, och för att sluta kretsloppet av näringsämnen.  

Läs mer om Växtnäring (gödsel)

Växtskydd

Lantmännens arbete med hållbart växtskydd utgår från att tillgodose krav på minsta möjliga miljöpåverkan och risker för hälsa och livsmedelssäkerhet, och samtidigt ge våra odlare förutsättningar för god lönsamhet och avkastning.

Läs mer om Växtskydd

Våra produkter