Hållbara affärer

Efterfrågan på odlade råvaror ökar samtidigt som det blir alltmer fokus på utmaningarna för framtidens energi- och livsmedelsförsörjning. Lantmännens kunskap och närhet till odlingen ger oss unika möjligheter att bidra till en mer hållbar produktion och samtidigt skapa lönsamma mervärden för hälsa och miljö.

En viktig del av vår affärsutveckling handlar om att utveckla och erbjuda produkter och tjänster med tydliga mervärden för hälsa och miljö. Särskilt fokus har vi på insatser som bidrar till mer hållbar odling. Hållbara affärer handlar för oss också om att använda alla typer av resurser i vår förädlingsverksamhet så effektivt som möjligt, och om att ta ansvar för människor och miljö i leverantörskedjan.


Spannmål är vår röda tråd

Spannmål är basen för Lantmännens affärsverksamhet. Vårt bidrag till utvecklingen av en mer hållbar livsmedels- och energiförsörjning tar utgångspunkt i vår kunskap om spannmålsförädling och vår närvaro hela vägen från jord till bord.

Ökad tillväxt från hållbara affärer förutsätter nära samarbete med andra aktörer: Utveckling och innovation tillsammans med forskare och leverantörer, och konstruktiv dialog med kunder och konsumenter kring vilka mervärden som efterfrågas respektive kan erbjudas.

Satsning på forskning och utveckling

Lantmännen har en lång tradition av forskning och innovationsarbete. Varje år investerar vi 250-300 MSEK i egna och externa forskningsprojekt för att främja ny kunskap inom spannmålens värdekedja; Från växtförädling och odling till vidareförädling, produktutveckling och konsumtion. Livsmedel med specifika hälso- och medicinska egenskaper, biologisk behandling av utsäde genom Cerall och Cedemon och kväveeffektivisering i lantbruket via N-sensorn är exempel på framgångsrika innovationer genom åren.

Läs mer om Lantmännens Forskningsstiftelse.


Viktiga frågor med koppling till odling av våra råvaror

Med utgångspunkt från omvärldsbevakning och intressentdialoger, har vi identifierat ett antal specifika frågor med koppling till odling, våra råvaror och produkter, som är särskilt angelägna för många av våra kunder och konsumenter. Här har vi samlat information om Lantmännens syn på och arbete med dessa

Klimat

För att bromsa klimatförändringarna och säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen minskas. 

Läs mer om Klimat

Palmolja

Vi säkerställer en ansvarsfullt producerad palmolja genom att bara köpa RSPO-certifierad palmolja. Vi arbetar också för att skynda på omställningen tillsammans med branschkollegor och intresseorganisationer.

Läs mer om Palmolja

Slam

Utgångspunkten är att vi vill ha säkra produkter i alla led som våra kunder och konsumenter känner förtroende för, och att inget ocertifierat slam ska återföras till åkrarna. 

Läs mer om Slam

Med fokus på odlingsledet

Sett ur ett livscykelperspektiv finns störst påverkan och störst potential att göra skillnad, i odlingsledet. En stor del av vårt arbete med hållbara affärer handlar därför om utveckling av odlingsformer med mindre miljöpåverkan, genom rådgivning till lantbrukare och vidareutveckling av teknik och metoder.Tillsammans med lantbrukare och kunder tar vi också fram nya spannmålskoncept och andra förädlade produkter med hållbara mervärden.

Det är i lantbruket och i odlingsledet som en stor del av värdet i våra produkter skapas. Här finns också en betydande del av den totala miljöpåverkan. Utmaningarna i odlingsledet handlar bland annat om markanvändning, biologisk mångfald, klimatpåverkan och användning av växtnäring och växtskydd.

För att bidra till mer hållbara odlingsformer erbjuder Lantmännen rådgivningstjänster till lantbrukare och vidareutvecklar teknik och metoder. Vi driver sortförädling med inriktning på odlingen utmaningar och ligger i framkant med när det gäller kemikaliefri utsädesbehandling. Tillsammans med lantbrukare och kunder kan vi också ta fram nya spannmålskoncept med differentierad kvalitet och specificerade mervärden. Klimatprestanda, och spårbarhet är exempel på parametrar som gör skillnad mellan spannmål och spannmål.

Mer om hållbar odling


Effektiv resursanvändning

Snart 9 miljarder människor och fortfarande bara en planet. För att producera bra mat till alla måste vi vara så effektiva som möjligt, använda resurserna smart och minimera svinnet. I alla led från jord till bord.

Systematiskt förbättringsarbete sparar gram och kWh

Minskat svinn sparar både pengar och miljö. Positiva effekter av resurshushållning sprider sig genom hela värdekedjan – minskat matsvinn sparar exempelvis resurser i alla led från råvaruproduktion och energianvändning i förädling till förpackningsmaterial och transporter.

I vår egen förädlingsverksamhet är målet att ta tillvara alla resurser på bästa sätt. Råvaror, energi, vatten och förpackningsmaterial, men också till exempel tid och kunskap. Det handlar till stor del om ett systematiskt förbättringsarbete där alla medarbetares samlade engagemang och kunskap tas tillvara för att spara gram och kilowattimmar, genom att kontinuerligt identifiera och åtgärda spill i specifika moment och aktiviteter.

Energieffektivisering och minskat spill av råvaror i produktionsanläggningarna är två områden som visat sig ha stor besparingspotential. Vi jobbar också med innovation och produktutveckling för att ta fram smartare förpackningar och för att ta tillvara biprodukter bättre.

Mål för minskad klimatpåverkan

En av de allra viktigaste anledningarna att hushålla med energi och andra resurser är klimatfrågan. Sett ur ett livscykelperspektiv ligger större delen av klimatavtrycket för de flesta av Lantmännens produkter i odlingsledet. Läs mer om Lantmännens klimatmål och arbete för minskad klimatpåverkan inom ramen för vår egen förädlingsverksamhet


Ansvar i leverantörskedjan

Lantmännen köper in stora volymer spannmål, andra råvaror och insatsvaror. Transporter och energi är också stora inköpskategorier. Vi strävar efter långsiktiga och utvecklande relationer med våra leverantörer, där ansvar och lönsamhet går hand i hand.

Socialt och miljömässigt ansvar i leverantörskedjan omfattar många komplexa frågor och utmaningar. Det handlar om affärsetik och arbetsförhållanden hos leverantörer och underleverantörer, men också om klimatpåverkan, påverkan på biologisk mångfald och andra miljöaspekter.

Implementering av Leverantörsuppförandekoden

Lantmännen arbetar systematiskt med att identifiera, minimera och följa upp leverantörsrisker. Vår leverantörsuppförandekod gäller för alla leverantörer och anger tydliga förväntningar vad gäller miljö, socialt ansvar och affärsetik. Koden är en integrerad del av inköpsprocessen och ingår i alla leverantörsavtal. Samtliga leverantörer ska också fylla i en självutvärdering.

Målet är att 100 % av inköpen ska komma från godkända leverantörer.

Uppföljning av leverantörer görs också genom oberoende tredjepartsrevisioner, av respektive bolag inom Lantmännen. Vi prioriterar leverantörs- och inköpskategorier där vi identifierat hög risk och stor förbättringspotential. Läs mer om arbetet med leverantörsuppföljning i vår Års- och hållbarhetsredovisning, bilaga Hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Samarbeten för hållbar Soja och Palmolja

Två råvaror som är viktiga för Lantmännen men som också ofta förknippas med problematiska odlingsförhållanden och komplexa leverantörskedjor är palmolja och soja. Lantmännen har under flera år deltagit aktivt i nationella och internationella samarbeten för att bidra till en mer hållbar produktion, och för att säkerställa att de volymer vi köper har producerats på ett ansvarsfullt sätt.