Samarbeten och dialog

Dialog och samverkan mellan politik, näringsliv och intresseorganisationer blir allt viktigare för att kunna lösa gemensamma komplexa utmaningar och bidra i rätt riktning. Lantmännen deltar i debatten och bedriver ett aktivt påverkansarbete i flera viktiga frågor.

Genom att vara en ansvarstagande och konstruktiv aktör bidrar Lantmännen till en positiv samhällsutveckling som samtidigt främjar våra affärer och strategier. Lantmännen driver och initierar intressentdialoger inom alla de områden och sakfrågor som bedöms vara affärskritiska. Det handlar dels om frågor där vi måste gå i takt med marknaden för att ta ansvar, dels om frågor där vi vill ta ledarskap men inte kan flytta fram positionerna på egen hand. Genom att vara en kompetent och konstruktiv partner till beslutsfattarna, kan vi skapa goda förutsättningar för svenskt lantbruk och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

De frågor som identifierats som de viktigaste för Lantmännen att bevaka eller driva sammanfattas i tre områden; Livskraftigt lantbruk, Grön energi/Bioekonomi och Ansvarsfullt producerad mat. Alla med Hållbar utveckling som övergripande tema. Dialogen i respektive fråga förs med flera aktörer och genom medverkan i forum och nätverk.


Hållbar livsmedelskedja

Några av deltagarna i initiativet Hållbar Livsmedelskedja (från vänster): Claes Johansson Lantmännen, Vera Söderberg HKScan, Anna Richert WWF, Kjel Lundén Pettersson Arla Foods Sverige, Maria Smith ICA, Cecilia Sjöholm Orkla Foods Sverige, Erik Lindroth Tetra Pak.
Foto: Cecilia Sjöholm

Lantmännen är en av aktörerna bakom branschinitiativet Hållbar Livsmedelskedja, som lanserades i samband med den globala konferensen EAT Forum i juni 2015.  Målet är att bidra till att en hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion uppnås till år 2030, genom insatser i den svenska livsmedelskedjan. Bakgrunden är de komplexa miljö- och hälsoutmaningar som finns att hantera i livsmedelssektorn, som kräver samarbete mellan alla aktörer i kedjan för att lösas. Klimatpåverkan, påverkan på biologisk mångfald och övergödning är några parametrar som hotar framtidens livsmedelsförsörjning. Att en stor del av jordens befolkning lider av hunger samtidigt som alltfler är överviktiga till följd av dåliga kostvanor är ett annat perspektiv på en ohållbar utveckling.

Initiativets deltagare, dagligvaruhandeln och producenter från de olika livsmedelskategorierna, vill ta ledarskap genom att identifiera och implementera åtgärder med brett genomslag som gör faktisk skillnad.  Inom Lantmännen ser vi möjligheten att bidra med vår kunskap och erfarenhet inom hälsa och miljö i hela kedjan från jord till bord, och driva på för en mer hållbar odling.

Förutom Lantmännen står Arla Sverige, Axfood, Coop, HKScan, ICA, Löfbergs, Orkla Foods Sverige, Polarbröd samt Tetra Pak bakom initiativet, som koordineras och leds av WWF Sverige.


I skuggan av Eko

Tillsammans med KTH och SP har vi tagit fram rapporten
I skuggan av eko – strategier för ökad hållbarhet i hela livsmedelskedjan. Rapporten fokuserar på potentialen att stärka miljöhänsynen i hela produktionskedjan från jord till bord, och lyfter fram en rad olika åtgärdsförslag inom livsmedelsbranschen och inom den offentliga upphandlingen.

Läs pressmeddelande om rapporten


EAT Forum

Lantmännen deltog 2016 för tredje året som partner till EAT forum som arrangerades i juni i Stockholm. EAT Forum samlar representanter från akademi, näringsliv och politik från hela världen för att diskutera globala utmaningar för hälsa och hållbar livsmedelsförsörjning.
Mer om EAT här www.eatforum.org


Samarbeten för hållbar soja och palmolja

Två råvaror som är viktiga för Lantmännen men som också ofta förknippas med problematiska odlingsförhållanden och komplexa leverantörskedjor är palmolja och soja. Lantmännen har under flera år deltagit aktivt i nationella och internationella samarbeten för att bidra till en mer hållbar produktion, och för att säkerställa att de volymer vi köper har producerats på ett ansvarsfullt sätt.

Soja

Soja är en vanlig och viktig proteinråvara vid produktion av foder. Runt om i världen får sojaodling dock negativa konsekvenser för människor och miljö. Därför stödjer och köper vi RTRS-certifierad soja.

Läs mer om Soja

Palmolja

Vi säkerställer en ansvarsfullt producerad palmolja genom att bara köpa RSPO-certifierad palmolja. Vi arbetar också för att skynda på omställningen tillsammans med branschkollegor och intresseorganisationer.

Läs mer om Palmolja

Branschdialog för hållbar soja

Sedan 2014 verkar Lantmännen, Världsnaturfonden WWF och 27 andra svenska företag och organisationer för att öka andelen ansvarfullt odlad soja som används av den svenska livsmedelssektorn. Överenskommelsen innebär att 100 procent av den soja som används i livsmedel från de undertecknande företagen ska vara ansvarsfullt producerad, från år 2015. Detta kan uppfyllas antingen genom köp av RTRS-certifikat (Round Table on Responsible Soy), eller genom fysiskt certifierad soja enligt ProTerras kriterier.

Hittills har samarbetet bidragit till inköp av mer än 250 000 ton certifierad soja vilket motsvarar en odlingsyta större än halva Öland.

Mer om Lantmännens arbete för hållbar soja


Hagainitiativet

Lantmännen är en av medlemmarna i Hagainitiativet, ett företagsnätverk som arbetar för minskad klimatpåverkan och driver på för en mer proaktiv klimatpolitik. Med engagerade företag från olika branscher vill Hagainitiativet visa på kopplingen mellan ambitiösa klimatstrategier och ökad lönsamhet.

I nätverket ingår förutom Lantmännen AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Folksam, Fortum Värme, Green Cargo, JM, Löfbergs, McDonald’s, HKScan Sweden, Preem, Siemens, Stena Recycling samt Sveaskog.