Vår påverkan

Vårt arbete med ansvar från jord till bord ska bidra till bra mat. Närmare bestämt en långsiktigt hållbar produktion av bra mat. Det innebär att ta sig an tre stora utmaningar, gemensamma för hela världens livsmedelsförsörjning.

Tre utmaningar för hela världens livsmedelsförsörjning

Klimatpåverkan

Produktion av livsmedel står för en stor del av klimatpåverkan. För att säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan minskas, framförallt i odlingen men även i förädling och transportledet.

Begränsade resurser

Snart 9 miljarder människor och fortfarande bara en planet. För att producera bra mat till alla måste vi vara så effektiva som möjligt, använda resurserna smart och minimera svinnet. I alla led från jord till bord.

Matvanor

Vad vi äter och hur vi äter spelar roll. För både hälsan och miljön. Ökad kunskap och fler medvetna val behövs för att främja en hälsosam och hållbar livsstil. Det vill säga matvanor som vi mår bra av och som jorden klarar av.


Hållbara affärer

Efterfrågan på odlade råvaror ökar samtidigt som det blir alltmer fokus på utmaningarna för framtidens energi- och livsmedelsförsörjning. Lantmännens kunskap och närhet till odlingen ger oss unika möjligheter att bidra till en mer hållbar produktion och samtidigt skapa lönsamma mervärden för hälsa och miljö. En viktig del av vår affärsutveckling handlar om att utveckla och erbjuda produkter och tjänster med tydliga mervärden för hälsa och miljö. Särskilt fokus har vi på insatser som bidrar till mer hållbar odling. Hållbara affärer handlar för oss också om att använda alla typer av resurser i vår förädlingsverksamhet så effektivt som möjligt, och om att ta ansvar för människor och miljö i leverantörskedjan.

Spannmål är vår röda tråd

Spannmål är basen för Lantmännens affärsverksamhet. Vårt bidrag till utvecklingen av en mer hållbar livsmedels- och energiförsörjning tar utgångspunkt i vår kunskap om spannmålsförädling och vår närvaro hela vägen från jord till bord. Ökad tillväxt från hållbara affärer förutsätter nära samarbete med andra aktörer: Utveckling och innovation tillsammans med forskare och leverantörer, och konstruktiv dialog med kunder och konsumenter kring vilka mervärden som efterfrågas respektive kan erbjudas.

Med fokus på odlingsledet

Sett ur ett livscykelperspektiv finns störst påverkan och störst potential att göra skillnad, i odlingsledet. En stor del av vårt arbete med hållbara affärer handlar därför om utveckling av odlingsformer med mindre miljöpåverkan, genom rådgivning till lantbrukare och vidareutveckling av teknik och metoder. Tillsammans med lantbrukare och kunder tar vi också fram nya spannmålskoncept och andra förädlade produkter med hållbara mervärden.

Mer om hållbar odling

Våra viktiga frågor

Våra viktiga frågor med utgångspunkt i påverkan på människa, miljö och långsiktig lönsamhet.

Snart 9 miljarder människor och fortfarande bara en planet. För att producera bra mat till alla måste vi vara så effektiva som möjligt, använda resurserna smart och minimera svinnet. I alla led från jord till bord.

Systematiskt förbättringsarbete sparar gram och kWh

Minskat svinn sparar både pengar och miljö. Positiva effekter av resurshushållning sprider sig genom hela värdekedjan – minskat matsvinn sparar exempelvis resurser i alla led från råvaruproduktion och energianvändning i förädling till förpackningsmaterial och transporter.

I vår egen förädlingsverksamhet är målet att ta tillvara alla resurser på bästa sätt. Råvaror, energi, vatten och förpackningsmaterial, men också till exempel tid och kunskap. Det handlar till stor del om ett systematiskt förbättringsarbete där alla medarbetares samlade engagemang och kunskap tas tillvara för att spara gram och kilowattimmar, genom att kontinuerligt identifiera och åtgärda spill i specifika moment och aktiviteter.

Energieffektivisering och minskat spill av råvaror i produktionsanläggningarna är två områden som visat sig ha stor besparingspotential. Vi jobbar också med innovation och produktutveckling för att ta fram smartare förpackningar och för att ta tillvara biprodukter bättre.

Mål för minskad klimatpåverkan

En av de allra viktigaste anledningarna att hushålla med energi och andra resurser är klimatfrågan. Sett ur ett livscykelperspektiv ligger större delen av klimatavtrycket för de flesta av Lantmännens produkter i odlingsledet. Läs mer om Lantmännens klimatmål och arbete för minskad klimatpåverkan inom ramen för vår egen förädlingsverksamhet.


Lantmännen köper in stora volymer spannmål, andra råvaror och insatsvaror. Transporter och energi är också stora inköpskategorier. Vi strävar efter långsiktiga och utvecklande relationer med våra leverantörer, där ansvar och lönsamhet går hand i hand.

Socialt och miljömässigt ansvar i leverantörskedjan omfattar många komplexa frågor och utmaningar. Det handlar om affärsetik och arbetsförhållanden hos leverantörer och underleverantörer, men också om klimatpåverkan, påverkan på biologisk mångfald och andra miljöaspekter.


Hållbarhetsredovisning

Lantmännen ger årligen ut en hållbarhetsredovisning som sammanfattar vårt åtagande, ambition och resultat för året. Det är en integrerad Års- och hållbarhetsredovisning med bilagan Hållbarhetsrelaterade indikatorer. Vårt åtagande och ambition sammanfattas i uppförandekoden som gäller för alla medarbetare.

Hållbarhetsredovisning

Vi eftersträvar en relevant och transparent redovisning av arbetet med ansvarstagande och hållbar utveckling och tillämpar GRIs riktlinjer G4. Vi publicerar årligen en integrerad Års- och hållbarhetsredovisning, med bilagan Hållbarhetsrelaterade indikatorer som komplement.

 

Läs mer om hållbarhetsredovisningen här

Uppförandekod

I Lantmännens uppförandekod finns samlade riktlinjer för hur vi ska arbeta på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Uppförandekoden gäller för alla Lantmännens medarbetare och styrelseledamöter. Relevanta delar gäller också för leverantörer, återförsäljare och andra affärspartners.

Lantmännens uppförandekod 
Lantmännen's Code of Conduct (English)
Lantmännens leverantörsuppförandekod


Samarbeten och dialog

Dialog och samverkan mellan politik, näringsliv och intresseorganisationer blir allt viktigare för att kunna lösa gemensamma komplexa utmaningar och bidra i rätt riktning. Lantmännen deltar i debatten och bedriver ett aktivt påverkansarbete i flera viktiga frågor.

Läs mer om dialog och samverkan