Hållbarhetsredovisning

Lantmännen eftersträvar en relevant och transparent redovisning av arbetet med ansvarstagande och hållbar utveckling. Vi publicerar årligen en integrerad Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning, med bilagan Hållbarhetsrelaterade indikatorer som komplement.

Vi tillämpar GRIs riktlinjer för hållbarhetsredovisning, sedan 2014 den senaste versionen G4, nivå Core, inklusive de branschspecifika riktlinjer som finns framtagna för livsmedelssektorn (GRI Food Processing sector supplement). Korsreferensindex enligt GRI hittar du här.

Vår års- och hållbarhetsredovisning uppfyller tillsammans med information publicerad här på hemsidan också de krav som Global Compact ställer på ”Communication on Progress” (COP), d.v.s. redovisning av arbetet med implementering av Global Compact’s principer för ansvarsfullt företagande. 

Våra viktiga frågor med utgångspunkt i påverkan på människa, miljö och långsiktig lönsamhet


Styrning, organisation och ansvar

Ansvarstagande från jord till bord är en del av Lantmännens strategi för långsiktig lönsamhet och ett livskraftigt lantbruk. Arbetet med hållbar affärsutveckling är integrerat i vår strategiska verksamhetsplanering och förankrat i såväl koncernledning som på styrelsenivå.

Uppförandekoden vägleder i arbetet

Lantmännens Uppförandekod ger riktlinjer för socialt och miljömässigt ansvarstagande inom de olika sakområden som är relevanta för Lantmännens verksamhet, med utgångspunkt i Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Implementering av uppförandekoden i hela verksamheten är en central del av hållbarhetsarbetet. Efterlevnad av uppförandekoden följs upp årligen i koncernledningen. Rapportering av överträdelser mot koden kan rapporteras anonymt både direkt linjevägen eller genom en externt hanterad whistleblowing-funktion.

Organisation och ansvar

För respektive område i uppförandekoden finns ansvarig utsedd i koncernledningen, förutom för området produkter där respektive divisionschef är ansvarig. De ansvariga i koncernledningen (KCL) ingår i ett CSR-råd med övergripande ansvar för implementering och uppföljning av arbetet samt beslut i policyfrågor.

CSR-rådets medlemmar

  • Per Arfvidsson (ordf), vice vd, varuflöde
  • Claes Johansson (sekr), miljö och hållbar utveckling 
  • Elisabeth Wallin Mononen, HR och internkommunikation
  • Tove Cederborg, juridik
  • Madelaine Hellqvist Kongstad, koncernkommunikation och varumärke
  • Mats Larsson, forskning & utveckling
  • Peter Tull, varuflöde 
  • Janica Cronedal, juridik 

Utbildning

Samtliga medarbetare utbildas i uppförandekoden, genom en koncerngemensam webbaserad utbildning. Utöver detta görs specifika kompetensutvecklingsinsatser för särskilda yrkesgrupper.