Det är Lantmännens varumärkeslöfte. Våra kunder och konsumenter ska känna sig trygga i att vi har kunskap och kontroll genom hela verksamheten och att vi gör vad vi kan för att minimera negativ påverkan på människor, miljö och naturresurser.

Ansvaret definieras och konkretiseras i Lantmännens Uppförandekod. Lantmännen har också undertecknat Global Compact vilket innebär ett åtagande att implementera principerna för ansvarsfullt företagande i alla delar av verksamheten. Vi har analyserat vad FN:s Agenda 2030 betyder för vårt ansvar och vilka hållbarhetsmål som är relevanta för vårt uppdrag och affär.

Lantmännens uppförandekod

Lantmännens uppförandekod innehåller riktlinjer för att säkerställa god arbetsmiljö och sociala villkor, miljöansvar samt god affärsetik. Koden utgår från principerna i Global Compact och är anpassad till Lantmännens verksamhet och fokusfrågor. För många specifika sakfrågor finns även policys och riktlinjer framtagna. Uppförandekoden gäller för samtliga medarbetare inom Lantmännen, samt för styrelsemedlemmar och förtroendevalda i ägarorganisationen. Relevanta delar gäller även för leverantörer och affärspartners.

Implementeringen av uppförandekoden är en viktig del i att hantera risker och säkerställa ansvar. Alla medarbetare utbildas i koden, och efterlevnaden följs upp årligen i koncernledningen. Rapportering av överträdelser mot koden kan göras anonymt antingen till närmaste chef eller genom en externt hanterad whistleblowing-funktion.  

Områden i Lantmännens Uppförandekod

• Miljö - Odling, Produkter och råvaror, Resurser och produktion
• Affärsetik - Integritet och korruptionsbekämpning, Intressekonflikter, Informationssäkerhet
• Samhälle - Intressentdialog, Varumärke och marknadskommunikation, Säkerhet och riskhantering, Skatter
• Sociala villkor - Föreningsfrihet, Arbetstid, Löner, Tvångsarbete, Barnarbete, Likabehandling
• Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet - Arbetsmiljö och säkerhet, Hälsa och friskvård
• Produkter och tjänster - Spårbarhet, ursprung och säkerhet, Forskning och innovation, Ny teknik

Här kan du ladda ned och läsa vår uppförandekod i sin helhet 
Lantmännens uppförandekod 
Lantmännen's Code of Conduct (English)
Lantmännens leverantörsuppförandekod


Ansvar i leverantörskedjan

Lantmännen köper in stora volymer spannmål, andra råvaror och insatsvaror. Transporter och energi är också stora inköpskategorier. Vi strävar efter långsiktiga och utvecklande relationer med våra leverantörer, där ansvar och lönsamhet går hand i hand.

Socialt och miljömässigt ansvar i leverantörskedjan omfattar många komplexa frågor och utmaningar. Det handlar om affärsetik och arbetsförhållanden hos leverantörer och underleverantörer, men också om klimatpåverkan, påverkan på biologisk mångfald och andra miljöaspekter.

Lantmännen arbetar systematiskt med att identifiera, minimera och följa upp leverantörsrisker. Vår leverantörsuppförandekod gäller för alla leverantörer och anger tydliga förväntningar vad gäller miljö, socialt ansvar och affärsetik. Koden är en integrerad del av inköpsprocessen och ingår i alla leverantörsavtal. Samtliga leverantörer ska också fylla i en självutvärdering. Målet är att 100 % av inköpen ska komma från godkända leverantörer.  

Uppföljning av leverantörer görs också genom oberoende tredjepartsrevisioner, av respektive bolag inom Lantmännen. Vi prioriterar leverantörs- och inköpskategorier där vi identifierat hög risk och stor förbättringspotential. Läs mer om arbetet med leverantörsuppföljning i vår Års- och hållbarhetsredovisning, bilaga Hållbarhetsrelaterade indikatorer.

 


Tydligt regelverk för affärsetik & antikorruption

Lantmännen ställer höga krav på etiskt uppförande i affärsrelationer, och arbetar för att motverka alla former av korruption och för att främja fri och rättvis konkurrens. Uppförandekoden anger tydligt att vi har nolltolerans vad gäller brott mot mut- och konkurrenslagstiftning. Alla medarbetare utbildas i uppförandekoden och det finns särskilda utbildningar i antikorruption och konkurrenslagstiftning. Systematisk uppföljning av efterlevnad görs årligen på bolags- och koncernnivå, alla anställda kan också rapportera eventuella avvikelser via ett whistleblowing-system.


Global Compact - ansvarsfullt företagande

2009 undertecknade Lantmännen Global Compact, FN:s initiativ för ansvarsfullt företagande, vilket innebär ett åtagande att implementera tio principer för ansvarsfullt företagande i verksamheten. De tio principerna omfattar ett brett ansvarstagande på områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Global Compact ställer också krav på årlig redovisning av framsteg och prestanda, i form av en Communication on Progress (COP). Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning tillsammans med information på vår hemsida är utformad för att möta dessa krav. 

Läs vår Communication on Progress i Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning
Läs mer om Global Compact och COP


Lantmännens bidrag till Agenda 2030

2015 undertecknade världens länder Agenda 2030, FN:s 17 övergripande mål för hållbar utveckling. För att nå målen krävs ett gemensamt arbete på internationell, nationell och lokal nivå. Alla företag och verksamheter uppmuntras att implementera hållbarhetsmålen i sin strategi och rapportering.

Lantmännen har analyserat vad Agenda 2030 innebär för vårt ansvar och vår roll, samt i vilken mån relevanta mål är omhändertagna i befintligt arbete. Fem av målen: Ingen hunger, Hållbar energi för alla, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringen, Ekosystem och biologisk mångfald är direkt kopplade till Lantmännens uppdrag och affär och till våra fokusområden för hållbar affärsutveckling.

Flera ytterligare mål har betydelse för vår påverkan och ansvar, och är i hög grad integrerade i Lantmännens uppförandekod.

Läs mer om FN:s hållbarhetsmål


Garant för produktkvalitet

Kvalitet, säkerhet och spårbarhet är en viktig del av Lantmännens löfte om bra mat. Vi har ett välutvecklat arbete med kvalitet och livsmedelssäkerhet, med många kontrollpunkter genom produktionskedjan. Samtliga av Lantmännens livsmedelsproducerande anläggningar är certifierade enligt internationell standard för livsmedelssäkerhet, såsom ISO 22000 eller BRC, och granskas av oberoende tredje part. För att möta nya och förändrade krav från kunder och konsumenter och bli ännu bättre på att identifiera och hantera risker och avvikelser, fortsätter vi hela tiden att utveckla våra processer och metoder.

Läs mer om ansvarsfullt producerad mat

Vår gröna grodd på förpackningen står för ansvarsfullt producerad mat. Mat som vi anstränger oss att ta fram på ett hållbart sätt, från jord till bord.