Tydlig ställning i klimatfrågan

Människans produktion av mat står för en betydande del av världens klimatpåverkande utsläpp. För att bromsa klimatförändringarna och säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan minskas, framförallt i odlingen men även från förädling och transporter av livsmedel. Som livsmedelsproducent och lantbrukskooperativ har Lantmännen ett ansvar att göra vad vi kan för mer klimatsmart mat.

Vi har minskat våra koldioxidutsläpp med 40 % sedan 2009.

Odlingsledet står för en stor del

Sett till hela kedjan från jord till bord står odlingsledet för en stor del av klimat- och miljöpåverkan. Det handlar bland annat om jordbrukets bearbetning och påverkan på marken, om användning av växtnäring och växtskydd, och fossila bränslen.

Ur ett livscykelperspektiv ligger störst klimatpåverkan för många av våra produkter i odlingsledet. Det är främst biologisk omvandling av kväve i marken, dieselåtgång och torkning av spannmål som bidrar till påverkan. Produktion av växtnäring (handelsgödsel) står också för en betydande del. Källa: Klimatpåverkan för Kungsörnens kärnvetemjöl i ett LCA-perspektiv (Tynelius, 2008).

Odlingskoncept för lägre klimatpåverkan

Vi jobbar tillsammans med lantbrukarna för att utveckla odlingen i en mer hållbar riktning. Genom att utveckla och erbjuda tjänster för optimerad odling, och genom forskning inom exempelvis växtförädling och biologiskt växtskydd.  Vi utvecklar också odlingskoncept för spannmål med lägre klimatpåverkan och ökad hänsyn till miljö och natur.

Klimatmål: 40 % minskade utsläpp 2009-2020

För vår egen klimatpåverkan från förädling och transporter har vi antagit ett tydligt mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 40 procent i relation till förädlingsvärdet, mellan 2009 och 2020. 2014 nådde vi målet, sex år tidigare än beräknat. Ett bevis på att tuffa mål som mäts och följs upp på ett strukturerat sätt ger bättre fokus och fart på förbättringsarbetet.

Energieffektivisering och miljöanpassning av transporter

En viktig del i framstegen har varit övergången från fossil eldningsolja till biobränslen i våra anläggningar. I flera fall har restprodukter från den egna produktionen använts för att ersätta fossila bränslen. Vi arbetar också systematiskt med energieffektivisering på anläggningarna.

I dagsläget är den främsta utmaningen för att komma vidare i klimatarbetet att minska utsläppen från våra transporter. Fler transporter behöver flyttas över till järnväg och båt, och andelen förnybara drivmedel måste öka. I samarbete med våra transportleverantörer arbetar vi för bättre planering och ökad fyllnadsgrad liksom för miljöeffektiva fordon, bränslen och körsätt.

Medlem i klimatnätverket Hagainitiativet

Lantmännen är ett av medlemsföretagen i klimatnätverket Hagainitiativet. Nätverket vill genom att vara förebilder visa att ett aktivt klimatansvar är lönsamt, arbeta för minskad klimatpåverkan från näringslivet och driva på för en mer proaktiv klimat politik. Mer om Hagainitiativet