Ansvarsfullt producerad palmolja

Vi säkerställer en ansvarsfullt producerad palmolja genom att bara köpa RSPO-certifierad palmolja. Vi arbetar också för att skynda på omställningen tillsammans med branschkollegor och intresseorganisationer.

Palmolja används i stor omfattning som insatsmedel vid produktion av livsmedel och foder. Den globala efterfrågan av palmolja ökar snabbt. Enligt WWF är cirka 4,5 miljoner personer beroende av palmolja för sin överlevnad i Sydostasien. Sett till resurseffektivitet vad gäller användning av landyta när palmerna börjar ge frukt, så är palmoljan en effektiva gröda, fem gånger så effektiv jämfört med liknande grödor. Om man ser till den globala livsmedelsförsörjningen är det därför inte en lösning att helt sluta använda palmoljan.

På flera håll i världen sker oljepalmsplantagernas utbredning på bekostnad av regnskog och biologisk mångfald, och tränger undan ursprungsbefolkningars rättigheter. Andra utmaningar att hantera är användningen av bekämpningsmedel som förorenar mark och vatten runt plantagerna.

Lantmännens palmoljestrategi

Lantmännen använder palmolja som ingrediens i livsmedel, främst i kaffebröd och bageriprodukter. Vi använder även restprodukter från palmoljeproduktionen (palmkärneexpeller) som ingrediens i foder. Vår palmoljestrategi är att säkerställa en ansvarsfullt producerad palmolja. Det gör vi genom att endast köpa RSPO-certifierad palmolja.

Certifiering enligt Round Table on Sustainable Palmoil (RSPO) principer och kriterier är det internationellt ledande initiativet för omställningen till en ansvarsfullt producerad palmolja. Vi arbetar också för att skynda på  omställningen tillsammans med branchkollegor och intresseorganisationer. I WWFs globala granskning av hur väl företag tar ansvar för utvecklingen av en mer hållbart producerad palmolja, har Lantmännen fått "grönt ljus".

100% RSPO-certifierad palmolja
Lantmännens första palmoljestrategi antogs redan år 2007. I den faställdes målet 100% certifikat år 2011 enligt den första nivån, RSPO Book & Claim. De första certifikaten köptes år 2010, samma år som det blev tillgängligt på marknaden. 2012 uppnåddes målet med certifikat för 100% av volymer palmolja som används i våra produkter. 

Nästa steg: 100 % spårbar certifierad palmolja
Vårt nästa mål är att köpa fysiskt spårbar certifierad palmolja enligt RSPOs certifieringsnivå "Segregerad" för 100% av volymerna i våra livsmedelsprodukter. 2015 nådde vi drygt 70 %.

Fortsatt dialog viktigt för att driva på utvecklingen

För de restprodukter från oljepalmen som används i bland annat foderproduktion, är marknaden för certifierad råvara inte lika utvecklad som för palmolja. Förutom arbete i vår egen leverantörskedja har vi också dialog med branschkollegor och olika intresseorganisationer kring hur utvecklingen kan skyndas på.