Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 27 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, verksamhet i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor.

Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord.

Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour.

Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord.


Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och optimera avkastningen på medlemmarnas kapital i föreningen. 

Vår mission

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk.

Vår vision

Vi leder förädlingen av åkermarkens resurser på ett innovativt och ansvarsfullt sätt för morgondagens lantbruk.

Vår affärsidé

Vi är ett Lantbrukskooperativ som förädlar åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Genom vår samlade kunskap och våra verksamheter från jord till bord leder vi utvecklingen i spannmålsvärdekedjan. Vi agerar på en internationell marknad där Sverige utgör basen för våra verksamheter.

Vårt varumärkeslöfte

Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord.
Våra kunder och konsumenter ska känna sig trygga i att vi har kunskap och kontroll genom hela verksamheten och att vi gör vad vi kan för att minimera negativ påverkan på människor, miljö och naturresurser.


Lantbruksföretaget i centrum

Vi är både en affärspartner för lantbruket och en del av matkonsumentens vardag. Med spannmål som vår röda tråd finns Lantmännen med hela vägen från åker och sådd till färdig produkt. Här får du ett smakprov på vad vi gör – tillsammans tar vi ansvar från jord till bord för ett livskraftigt lantbruk.

Läs mer om vad Lantmännen gör.


Vi ägs och styrs av svenska lantbrukare

Lantmännens uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och optimera avkastningen på medlemmarnas kapital i föreningen. Som affärspartner och ägare i Lantmännen får man del koncernens resultat genom utdelningen.

Pengar tillbaka till svenska bönder

Sedan 2001 har svenska lantbrukare fått ta del av 4 miljarder i utdelning från Lantmännen

Ett aktivt engagemang av medlemmarna via distrikt, medlemsmöten, förtroenderåd, motioner, och skrivelser är avgörande för att tillvarata styrkan och fördelarna med samverkan i den kooperativa företagsformen.

Läs mer om Lantmännens demokrati


Vår organisation

Lantmännens verksamhet är uppdelad i fyra divisioner och en fastighetsverksamhet. 
Dessutom är Lantmännen-koncernen delägare i flera internationella bolag.


Koncernstyrelse

Lantmännens koncernstyrelse

Styrelsen består av tolv medlemmar, nio väljs av årsstämman och tre är arbetstagarledamöter. Inom styrelsen finns ett revisionsutskott, ett ersättningsutskott och ett ägarutskott.

Läs mer om vår koncernstyrelse

Koncernledning

Lantmännens koncernledning

Ledningen har det övergripande samordningsansvaret för Lantmännen. Koncernledningen består av koncernchefen, samtliga divisionschefer och cheferna för de koncerngemensamma stabsfunktionerna.

Läs mer om vår koncernledning

Våra divisioner och verksamheter

Lantmännens verksamhet är uppdelad i fyra divisioner och en fastighetsverksamhet. Dessutom är Lantmännenkoncernen delägare i flera internationella bolag.

Lantbruk

Lantbruksdivisionen är vår kärnverksamhet som erbjuder produkter och tjänster för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk.

Läs mer om Division Lantbruk

Maskin

Division Maskin importerar, marknadsför och säljer lantbruks- och anläggningsmaskiner i Skandinavien och Baltikum. 

Läs mer om Division Maskin

Livsmedel

Livsmedelsdivisionen utvecklar, förädlar och marknadsför Lantmännens livsmedelsprodukter och måltidskoncept.

Läs mer om Division Livsmedel

Energi

Division Energi är en av Sveriges största producenter av bioenergiprodukter.

Läs mer om Division Energi

Lantmännens internationella delägarskap

Divisionerna Lantbruk, Energi och Livsmedel är delägare i ett antal internationella bolag. Verksamheten i bolagen bedrivs främst i Norden, Tyskland, Polen och de baltiska länderna.

Läs mer om Lantmännens internationella delägarskap

Fastigheter

Bolaget förvaltar Lantmännens fastigheter och är ett av Sveriges större fastighetsbolag med 150 fastigheter på 80 orter.

Läs mer om fastigheter

Finans

Lantmännen Finans AB är koncernens finansbolag. Huvudsaklig verksamhet är finansieringssamarbeten med Lantmännen Maskin och Swecon Anläggningsmaskiner.

Läs mer om finans

Gemensamma funktioner

Koncernens gemensamma funktioner täcker in bland annat ekonomi & finans, kommunikation, juridik, varuflöde och human resources.

Läs mer om våra gemensamma funktioner

Internrevision

Internrevisionen granskar att organisationens information är tillförlitlig och har integritet, att lagar och regelverk följs, att tillgångar skyddas, att resurser används effektivt samt att fastställda syften och mål uppnås.

Läs mer om Internrevisionen

Press & nyheter

Stark resultatförbättring i Lantmännen

2015 har på många sätt varit ett unikt år för Lantmännen, och arbetet inom ramen för vår långsiktiga strategi, Strategi 2020, har gett god effekt. Samtliga divisioner ökar sitt rörelseresultat från föregående år.

Läs mer i Lantmännens års- och hållbarhetsredovisningar

Pensionsstiftelsen Grodden

Syftet med Lantmännens pensionsstiftelse är att trygga utfästelser om pension som Lantmännen har lämnat till sina anställda.

Pensionsstiftelsen Grodden förvaltar ungefär 2 miljarder kronor, och är en egen juridisk enhet, skild från Lantmännen. Lantmännens koncernstyrelse utser tre personer som representerar arbetsgivaren i stiftelsens styrelse, och företrädare för arbetstagarna väljs vid sammanträde med arbetstagarna. Stiftelsens styrelse beslutar om förvaltningen och överskottet i stiftelsen. 


Vår historia går från jord till bord

Den svenska lantbruksrörelsen har en lång tradition av kooperativ samverkan. Den första lantmannaföreningarna bildades i Skaraborgs län år 1880. Målen var, bland annat, att förbättra kvalitetskontrollen, sänka inköpspriser och transportkostnader samt skapa bättre möjligheter till erfarenhetsutbyte lantbrukare emellan.

I början bildades lokala lantmannaföreningar men snart kom krav på att bilda större handelspartners. Nästa steg blev därför att, ofta länsvis, bilda regionföreningar.
Läs mer om Lantmännens historia