Finansiell information

Här samlar vi våra ekonomiska rapporter: delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar. Här hittar du även årsredovisningens bilaga med hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Fortsatt stark resultatutveckling under årets första åtta månader

2016 har hittills varit ett framgångsrikt år för Lantmännen. Samtliga divisioner utvecklas väl, och det högre resultatet är en fortsättning på den starka utveckling som påbörjades under förra året.
Lantmännens delårsrapporter publiceras varje tertail (var fjärde månad) och tidigare varje kvartal.

Till delårsrapporter 2016

Bokslutskommunikéer

Lantmännens bokslutskommuniké publiceras en gång om året. Här redovisas resultatet för årets sista period, samt hela verksamhetsåret.

Till bokslutskommunikéer

Rekordhögt resultat 2016

Lantmännens resultat för 2016 är det högsta Lantmännen någonsin levererat. I princip samtliga affärer har utvecklats positivt under året vilket innebär stärkta marknadspositioner och nya affärsmöjligheter. Det goda resultatet för 2016 innebär att 509 miljoner kronor kan tillföras svenskt lantbruk, till gagn för svenska lantbrukare.

Läs mer i års- och hållbarhetsredovisningen för 2016. Vi har även en lyssnarversion.

Lantmännens års- och hållbarhetsredovisning