Vi på Lantmännen lever av jorden. Den är ursprunget till allt vi producerar och grunden för hela vår verksamhet. Jorden och vad som händer med den är därför helt avgörande för oss. Lantmännen är ett lantbrukskooperativ som ägs av svenska bönder. Vi brukar en stor del av den odlingsbara jorden i Sverige. Vi producerar också mycket av maten vi äter, och den energi som värmer oss. Som en av Nordens största koncerner inom lantbruk, bioenergi och livsmedel har Lantmännen både ett ansvar och en möjlighet att påverka utvecklingen.

Vårt uppdrag

Lantmännen växte fram i slutet av 1800-talet när svenska lantbrukare började samverka för att samla utbud och transporter till de växande städerna. Idag är vi ett kooperativt företag som ägs och styrs av 25 000 lantbrukare. Vi är också en viktig affärspartner till lantbruksföretagen. Vårt uppdrag är att bidra till lönsamhet på ägarnas gårdar och att optimera avkastningen på ägarnas kapital i föreningen. Samtidigt finns vi med från sådd till skörd - genom maten på våra bord, fodret till våra djur och ett klimatsmart biobränsle på våra vägar.

 

Vårt varumärkeslöfte

Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord.

Vår vision

Vi leder förädlingen av åkermarkens resurser på ett innovativt och ansvarsfullt sätt för morgondagens lantbruk. 

Vår mission

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk. 

 

Lantmännens bidrag - idag och i framtiden

Vi värnar om jordens resurser på ett ansvarfullt sätt och finns med i hela värdekedjan från jord till bord. Vår unika affärsmodell ger kunder och konsumenter hållbara produkter och nya innovativa lösningar, samtidigt som den skapar värde för våra ägare och bidrar till ett livskraftigt lantbruk. Alla som kommer i kontakt med Lantmännen kan känna sig trygga i att vi varje dag arbetar för ett livskraftigt lantbruk, grönare energi och en hållbar livsmedelskedja – såväl idag som i framtiden.

 

Lantmännens biobaserade cirkulära affärer

Att sluta kretsloppet och bidra till en cirkulär ekonomi är en del av vårt ansvar från jord till bord. Med ett cirkulärt förhållningssätt värnar vi om jorden och tar vara på alla led i verksamheten. Bland annat omvandlar vi gamla brödsmulor och rester från spannmålsproduktion till energi och biodrivmedel. Våra anläggningar i Järna och i Moss i Norge till exempel värms upp enbart av biprodukter från produktionen.

Läs mer om hur Lantmännen tar ansvar

Forskning och innovation

Lantmännen investerar i både egna och externa forskningsprojekt för att främja ny kunskap. Varje år lägger vi 250-300 MSEK på olika forsknings- och innovationsprojekt.

Mer om forskningsarbetet

Bra mat börjar på åkern

Vägen mot bra mat börjar med ett frö som sås, med förhoppning om en god skörd och den goda måltiden. Vår ambition har, precis som odlingskonsten i stort, alltid handlat om att göra det bästa av vad...

Viktiga sakfrågor

Här kan du läsa om Lantmännens ställning i frågor som bland annat rör palmolja, ekologisk och konventionell odling, GMO/genteknik och ursprung. 

Mer om viktiga sakfrågor

Uppförandekod - Code of Conduct

Uppförandekoden ger riktlinjer för socialt och miljömässigt ansvarstagande med utgångspunkt i Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.

Mer om Lantmännens Uppförandekod

CSR-råd

De ansvariga i koncernledningen ingår i ett CSR-råd med övergripande ansvar för implementering och uppföljning av arbetet samt beslut i policyfrågor.

Mer om Lantmännens CSR-råd

Hållbarhetsredovisning

I årsredovisningen berättar vi om vårt hållbarhetsarbete. Vi tillämpar GRIs riktlinjer.

Lantmännens Hållbarhetsredovisning

Hagainitiativet

Lantmännen är en av medlemmarna i Hagainitiativet, ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkande utsläpp och lyfta klimatfrågan.

Mer om Hagainitiativet

Hållbar livsmedelskedja

Lantmännen är en av aktörerna bakom Hållbar Livsmedelskedja fär målet är att bidra till att en hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion uppnås till år 2030.

Mer om Hållbar Livsmedelskedja

Hållbarhetsbloggen

Lantmännens Hållbarhetschef, Claes Johansson skriver om utvecklingen inom hållbarhetsområdet - både på makro- och mikronivå.

Läs blogginläggen här

United Nations - Global Compact

År 2009 undertecknade Lantmännen FN:s initiativ för ansvarsfullt företagande, vilket innebär ett åtagande att implementera tio principer för ansvarsfullt företagande i verksamheten. 

Mer om ansvarsfullt företagande

Lantmännen och We Effect

Lantmännen stödjer biståndsorganisationen We Effect sedan 2003. Stödet sker i form av ett årligt organisatoriskt bidrag samt aktivt stöd i projekt som stödjer lokala kooperativ för att öka bönderna...

FN:s Globala hållbarhetsmål

Lantmännen ser FN:s hållbarhetsmål, parallellt med de svenska miljömålen, som en viktig intressent i arbetet med att definiera väsentliga hållbarhetsfrågor.

Mer om Lantmännen och FN:s hållbarhetsmål