Lantmännens Forskningsstiftelse

Lantmännens Forskningsstiftelse är vår egna stiftelse som investerar i extern forskning vid universitet, högskolor och institut. Stiftelsen är ryggraden i vårt centrala forskningsarbete och en del i vårt arbete med öppen innovation, där forskare och innovatörer kan söka finansiella medel för vetenskapligt syfte. Genom dessa satsningar vill vi utveckla idéer och stödja framtagning av ny kunskap som kan ge ökat värde i hela kedjan från jord till bord. Forskningsstiftelsen har en budget på ca 15 miljoner kronor per år.

Sök pengar i vår forskningsstiftelse

Lantmännens Forskningsstiftelse har en öppen utlysning i september varje år. Utlysningstexter och övrig information inför höstens ansökningsomgång kommer att meddelas senare.

Alla beviljade stiftelseprojekt ska statusrapporteras en till två gånger per år. När projektet är avslutat ska en slutrapport lämnas in. Om det finns intresse att diskutera en idé/idéskiss finns det möjlighet att göra det löpande under året. Vi är även intresserade av examensarbeten, förstudier och pilotprojekt inom våra tre fokusområden.

Logga in i Stiftelseportalen

Stiftelsens syfte och inriktning

Genom Lantmännens Forskningsstiftelse vill vi skapa en möjlighet till att ta fram och utveckla innovativa lösningar inom de områden där Lantmännen agerar. Målet med forskningen är att på sikt implementera resultaten, antingen i form av ökad kunskap, alternativt direkt i vår verksamhet eller på våra ägares gårdar. Ramen för projekt som kan finansieras beskrivs i Stiftelsens ändamålsparagraf.

”Stiftelsen har till ändamål att bedriva vetenskaplig forskning och utveckling inom området spannmål och andra råvaror från jordbrukets växtodling och vidareförädling därav i syfte att främja användningen av nämnda råvaror”.

Tre fokusområden

Stiftelsens arbete är indelat i tre fokusområden, där det finns ett antal prioriterade områden. Dessa beskrivs i utlysningstexterna och redogör för vilka delar som vi för tillfället är särskilt intresserade av och gärna ser ansökningar inom. Utlysningstexterna uppdateras inför varje ansökningsomgång och hittas under de olika fokusområdenas sidor.

Lantbruk och Maskin

I fokusområdet har vi en övergripande målsättning att bidra till en lönsam utveckling av svenskt lantbruk, både konventionellt och ekologiskt. Viktiga framgångsfaktorer är ökad produktion och bättre utnyttjande av tillförda produktionshjälpmedel inom såväl växtodling som animalieproduktion.

Till fokusområdet

Energi och gröna material

Inom fokusområdet är vi intresserade av projekt som syftar till att höja värdet på jordbrukets hela skörd samtidigt som de gör nytta på vägen mot ett fossilfritt samhälle. Projekt som är sektorsöverskridande mellan livsmedel, energi, foder eller material kan ge nya möjligheter. Vi är öppna för att finansiera såväl hela projekt som delar av projekt vilka är för stora för att helheten ska rymmas hos oss.

Till fokusområdet

Livsmedel och förpackningar

Fokusområdets målsättning är att bidra till en hållbar och lönsam utveckling av livsmedelsområdet med spannmål och andra växtbaserade råvaror som bas.

Till fokusområdet

Bedömningskriterier

Är du intresserad av att söka stöd hos vår forskningsstiftelse? Här finns de bedömningskriterier vi använder när vi läser ansökningarna. 

1. Vetenskaplig kvalitet:
- Innehåller ansökan en aktuell beskrivning av bakgrund och kunskapsläge?
- Är hypoteser och mål väl beskrivna?
- Är frågeställningen vetenskapligt beskriven?

2. Föreslagna material och metoder:
- Är valda material och metoder validerade och relevanta för frågeställningarna?
- Är föreslagna material och metoder tillgängliga inom rimlig tid?
- Är materialet eller metoden på något sätt unik?
- Finns etiska eller miljömässiga risker förknippade med projektet?

 3. Sökandens eller gruppens vetenskapliga kompetens:
- Har aktuellt CV bifogats?
- Finns nödvändig kompetens i projektgruppen?
- Finns det tidigare publikationer från gruppen inom området?

4. Redovisade kostnader:
- Anges hela kostnaden för projektet?
- Är kostnaderna tydligt redovisade för projektets olika delar?
- Är kostnader och övriga insatser rimliga?
- Skulle något kunna göras annorlunda för att reducera projektkostnaden?
- Har medel beviljats eller sökts från andra finansiärer?
- Kan projektet genomföras utan Lantmännens Forskningsstiftelses medverkan?
- Har hänsyn tagits till att stiftelsens tak för overhead är 30 % av projektets totala kostnad?

5. Redovisad tidplan:
- Finns det en tydlig tidplan?
- Anknyter tidplanen till aktiviteter och leveranser?

6. Angelägenhet:
- Är projektets angelägenhet, ekonomiska potential och tid till marknad för primärproduktion och/eller industri och handel väl beskrivna?
- Har sökanden beskrivit vilken betydelse projektet kan få för området?
- Kan de beskrivna leveranserna omsättas direkt kommersiellt eller krävs ytterligare insatser?
- Kan projektet leda till patent eller annan form av IPR som kan få kommersiell betydelse?

 7. Resultatförmedlingsplan:
- Finns det en resultatförmedlingsplan som beskriver hur resultaten kommer att spridas?
- Finns en plan för hantering av patent och annan IPR?
- Är resultatförmedlingsplanen kopplad till tidsatta leveranser?
- Finns en plan för vetenskaplig publicering?
- Finns det en referensgrupp där stiftelsen är representerad (obligatorisk i alla stiftelseprojekt)?

30 år av framgångsrik forskning

För ca 30 år sedan skapades tre forskningsstiftelser; SL-Stiftelsen, VL-stiftelsen och Stiftelsen Cerealia FoU. Sedan starten har stiftelserna arbetat aktivt med utgångspunkt i sina ändamål och stadgar. Totalt har mer än 300 Mkr satsats på ca 700 projekt. Verksamheten inom de tre forskningsstiftelserna samordnas idag och agerar under samma tak; Lantmännens Forskningsstiftelse.