Lantmännens Forskningsstiftelse

Lantmännens Forskningsstiftelse är vår egna stiftelse som investerar ca 15 miljoner kronor per år i extern forskning vid universitet, högskolor och institut. Stiftelsen är ryggraden i vårt centrala forskningsarbete och en del i vårt arbete med öppen innovation, där forskare och innovatörer kan söka finansiella medel för vetenskapligt syfte. Genom dessa satsningar vill vi utveckla idéer och stödja framtagning av ny kunskap som kan ge ökat värde i hela kedjan från jord till bord. Målet med forskningen är att på sikt implementera resultaten, antingen i form av ökad kunskap, alternativt direkt i vår verksamhet eller på våra ägares gårdar. Ramen för projekt som kan finansieras beskrivs i Stiftelsens ändamålsparagraf.

”Stiftelsen har till ändamål att bedriva vetenskaplig forskning och utveckling inom området spannmål och andra råvaror från jordbrukets växtodling och vidareförädling därav i syfte att främja användningen av nämnda råvaror”.

Sök pengar i vår forskningsstiftelse

Lantmännens Forskningsstiftelse har en öppen utlysning i september varje höst. Beslut om inkomna ansökningar meddelas i början av december. Observera att utlysningstexterna uppdateras inför varje ansökningsomgång.

Ansökningar, rapporter och bedömningar hanteras via Stiftelseportalen. Instruktioner om vad ansökningar och rapporter ska innehålla hittar du där. Tips! Vi har gärna en dialog om möjliga projektupplägg och val av råvaror med dig som planerar ett nytt projekt. Tag hjälp av bedömningskriterierna nedan när du skriver ansökan.
Klicka här för att logga in i Stiftelseportalen

De projekt stiftelsen beviljar har normalt en budget mellan 0,1-2 MSEK och en tidsram från sex månader upp till tre år. Om du planerar ett större projekt är det möjligt att söka medfinansiering av stiftelsen. Vi är även intresserade av examensarbeten, förstudier och pilotprojekt inom våra tre fokusområden.

Tre fokusområden

Stiftelsens arbete är indelat i tre fokusområden, där det finns ett antal prioriterade områden. Dessa beskrivs i utlysningstexterna och redogör för vilka delar som vi för tillfället är särskilt intresserade av och gärna ser ansökningar inom. Om du har en projektidé som spänner över mer än ett fokusområde är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig med att välja rätt område för ansökan. Utlysningstexterna uppdateras inför varje ansökningsomgång och hittas under de olika fokusområdenas sidor.

Lantbruk och Maskin

I fokusområdet har vi en övergripande målsättning att bidra till en lönsam utveckling av svenskt lantbruk, både konventionellt och ekologiskt. Viktiga framgångsfaktorer är ökad produktion och bättre utnyttjande av tillförda produktionshjälpmedel inom såväl växtodling som animalieproduktion.

Till fokusområdet

Bioenergi och gröna material

Omställningen till en biobaserad ekonomi kräver innovation för att utveckla hållbara produktionssystem. Inom fokusområdet är vi intresserade av projekt som syftar till att utnyttja potentialen i jordbruket, samtidigt som de gör nytta på vägen mot ett biobaserat samhälle. Vi är öppna för att finansiera såväl hela, som delar av projekt.

Till fokusområdet

Livsmedel och förpackningar

Fokusområdets målsättning är att bidra till en hållbar och lönsam utveckling av livsmedelsområdet med spannmål och andra växtbaserade råvaror som bas.

Till fokusområdet

Bedömningskriterier

Är du intresserad av att söka stöd hos vår forskningsstiftelse? Här finns de bedömningskriterier vi använder när vi läser ansökningarna. 

1. Vetenskaplig kvalitet:
- Innehåller ansökan en aktuell beskrivning av bakgrund och kunskapsläge?
- Är hypoteser och mål väl beskrivna?
- Är frågeställningen vetenskapligt beskriven?

2. Föreslagna material och metoder:
- Är valda material och metoder validerade och relevanta för frågeställningarna?
- Är föreslagna material och metoder tillgängliga inom rimlig tid?
- Är materialet eller metoden på något sätt unik?
- Finns etiska eller miljömässiga risker förknippade med projektet?

 3. Sökandens eller gruppens vetenskapliga kompetens:
- Har aktuellt CV bifogats?
- Finns nödvändig kompetens i projektgruppen?
- Finns det tidigare publikationer från gruppen inom området?

4. Redovisade kostnader:
- Anges hela kostnaden för projektet?
- Är kostnaderna tydligt redovisade för projektets olika delar?
- Är kostnader och övriga insatser rimliga?
- Skulle något kunna göras annorlunda för att reducera projektkostnaden?
- Har medel beviljats eller sökts från andra finansiärer?
- Kan projektet genomföras utan Lantmännens Forskningsstiftelses medverkan?
- Har hänsyn tagits till att stiftelsens tak för overhead är 30 % av projektets totala kostnad?

5. Redovisad tidplan:
- Finns det en tydlig tidplan?
- Anknyter tidplanen till aktiviteter och leveranser?

6. Angelägenhet:
- Är projektets angelägenhet, ekonomiska potential och tid till marknad för primärproduktion och/eller industri och handel väl beskrivna?
- Har sökanden beskrivit vilken betydelse projektet kan få för området?
- Kan de beskrivna leveranserna omsättas direkt kommersiellt eller krävs ytterligare insatser?
- Kan projektet leda till patent eller annan form av IPR som kan få kommersiell betydelse?

 7. Resultatförmedlingsplan:
- Finns det en resultatförmedlingsplan som beskriver hur resultaten kommer att spridas?
- Finns en plan för hantering av patent och annan IPR?
- Är resultatförmedlingsplanen kopplad till tidsatta leveranser?
- Finns en plan för vetenskaplig publicering?
- Finns det en referensgrupp där stiftelsen är representerad (obligatorisk i alla stiftelseprojekt)?

30 år av framgångsrik forskning

För ca 30 år sedan skapades tre forskningsstiftelser; SL-Stiftelsen, VL-stiftelsen och Stiftelsen Cerealia FoU. Sedan starten har stiftelserna arbetat aktivt med utgångspunkt i sina ändamål och stadgar. Totalt har mer än 300 Mkr satsats på ca 700 projekt. Verksamheten inom de tre forskningsstiftelserna samordnas idag och agerar under samma tak; Lantmännens Forskningsstiftelse.