Lantbruk och maskin

I fokusområdet har vi en övergripande målsättning att bidra till en lönsam utveckling av svenskt lantbruk, både konventionellt och ekologiskt. Viktiga framgångsfaktorer är ökad produktion och bättre utnyttjande av tillförda produktionshjälpmedel inom såväl växtodling som animalieproduktion.

Text uppdaterad 2017-08-14

Särskilda prioriteringar 2017

Inför årets utlysning är vi särskilt intresserade av projekt som kan utveckla växtförädling, utsädesodling och utsädesproduktion samt projekt som kan effektivisera användningen av inhemska foderråvaror och minska innehållet av kadmium och andra oönskade ämnen i spannmål.

Hållbar intensifiering av svensk växtodling 

Det finns en stor potential att öka produktionen av spannmål och andra vegetabilier i Sverige.  För att lyckas krävs det kostnadseffektivitet i hela produktions- och hanteringskedjan samt en mer målstyrd odling med inriktning på rätt kvalitet på rätt plats. Vår målsättning är att produktionen ska kunna öka utan negativ miljöpåverkan. Därför krävs även kunskap om hur man bäst bevarar och återskapar den biologiska mångfalden samt hur man minimerar läckaget av växtnäring och växtskyddsmedel. 

Inför årets utlysning är vi särskilt intresserade av projekt som kan utveckla växtförädling, utsädesodling och utsädesproduktion. Inom växtförädling ser vi en stor potential att utveckla system för genomisk selektion. Tekniken är mycket effektiv och används redan av växtförädlare i havre och snart även i höstvete. Nu ser vi vårvete som nästa prioriterade forskningsområde. Den svenska utsädesproduktionen utvecklas just nu mycket positivt men skulle kunna stärkas ytterligare genom satsningar på snabbmetoder för grobarhets-, sundhets- och renhetsanalys, vitalitetshöjande metoder och metoder för att öka renheten i fröråvaror, särskilt de ekologiskt producerade.

Dessutom behöver utvecklingen av svensk växtodling stödjas av forskning inom en rad andra  discipliner t ex växtnäring, växtskydd, markvård, maskinteknik/digitalisering och robotifiering.

Spannmålskvalitet

Förutsättningen för en lönsam produktion och vidareförädling av spannmål är att spannmålen uppfyller de kvalitetskrav som efterfrågas. Spannmålen ska ha rätt proteinhalt och proteinkvalitet, stärkelseinnehåll, falltal, kärnstorlek mm. Dessutom är det av största vikt att minimera innehållet av oönskade ämnen som kadmium och svamptoxiner samt att efterföljande förädlingssteg inte genererar akrylamid eller andra toxiska substanser. För att uppfylla dessa krav krävs kunskap om odlingsteknikens påverkan på spannmålskvaliteten, sorter med rätt egenskaper samt metoder för att exakt och billigt kunna mäta olika ämnen i spannmålen.

 

Foderutveckling

Vår övergripande målsättning är att den svenska animalieproduktionen ska kunna växa med lönsamhet. För detta krävs utveckling som leder till ökad produktivitet inom samtliga djurslag. Nödvändiga produktivitetshöjningar kräver effektivt foderutnyttjande och utveckling av djurhälsa, inte minst moderdjurens hållbarhet. Produktivitetshöjningen får inte innebära ökad negativ påverkan på omgivande miljö.

Inför årets utlysning är vi särskilt intresserade av projekt som kan ge ökad produktion och användning av inhemska foderråvaror, inklusive vall. En mycket angelägen fråga är att hitta bra metioninkällor till ekologiskt foder för fjäderfä. Vi ser också ett tydligt behov av att öka kunskapen  om hur spannmål ska värderas till foder för olika djurslag. För grovfoder är det viktigt att öka kunskapen om värdering av och skillnader mellan olika grovfoder avseende fiber och protein.  Toxinproblematiken i framför allt foderhavre är ett annat prioriterat område. Havre som foderråvara har, p g a riskerna för svamptoxiner, minskat kraftigt under senare år. Samtidigt har havre en mycket bra aminosyrabalans och därmed ett högt fodervärde.

 

Kontakta oss

Pär-Johan Lööf

Lantbruk och maskin
Lantmännen R&D
Tel: + 46 10 556 11 68
par-johan.loof@lantmannen.com