Riktningen är tydlig; vi vill bidra till framtida lösningar för livsmedel och bioenergi och ställa om till en biobaserad cirkulär ekonomi. Vi ska göra det genom att skapa en hållbar spannmålsvärdecykel, där vi tar vara på alla flöden och optimerar avkastning från odling och produktion.

Fyra fokusområden

För goda resultat behövs fokus och arbetsinsatser. Vi arbetar i fyra områden där våra viktiga ansvarsfrågor, i hela värdekedjan, ryms och vi hanterar möjligheter och utmaningar. Det är också inom fokusområdena vi har definierat mål för vad vi vill uppnå.

I våra fyra fokusområden arbetar vi för att lösa utmaningar och nå mål. Vi följer upp mål årligen och resultat kommuniceras i hållbarhetsredovisningen. Handlingsplaner utvecklas både för hela koncernen och för affärsdivisioner och enheter. Läs mer om de fyra fokusområdena nedan.

Hållbar odling

Vi blir allt fler människor som ska äta och må bra. För att försörja jordens befolkning krävs en omställning i sättet att producera och konsumera mat. Störst klimatpåverkan ligger i odlingsledet. Därför tar Lantmännen en aktiv roll i utvecklingen av ett mer hållbart jordbruk där vi kan göra stor skillnad för klimat och natur.

Mer om Hållbar odling
Havre har ett karaktäristiskt utseende och är det sädesslag som är lättast att känna igen då det inte samlat ax, utan blommar i en vippa med småax.

Ansvar i leverantörsledet

Våra kunder och konsumenter ska känna sig trygga i att vi har kunskap och kontroll genom hela verksamheten och att vi gör vad vi kan för att minimera negativ påverkan på människor, miljö och naturresurser.

Mer om Ansvar i leverantörskedjan

Hållbara produkter

Hållbara lösningar i lantbruket, för energi och livsmedel är nycklar för en hållbar utveckling. Våra produkter med hållbara mervärden bygger på en stark värdekedja, där vi i alla led optimerar nyttan och minimerar påverkan. Det kan vara biobaserad förnybar råvara, produkter med minskad klimatpåverkan eller livsmedel för god hälsa.

Mer om Hållbara produkter

Säker och resurseffektiv produktion

Vår produktion ska vara så effektiv som möjligt och säker för medarbetare och andra som arbetar där. Vi tar tillvara och sparar resurser i alla led från produktion av råvara och användning av energi i förädling till förpackningar och transporter. Klimatpåverkan från produktionen minskar kontinuerligt och stöttas av klimatstrategin.

Mer om Säker och resurseffektiv produktion