Hållbara affärer

Efterfrågan på odlade råvaror ökar samtidigt som det blir alltmer fokus på utmaningarna för framtidens energi- och livsmedelsförsörjning. Lantmännens kunskap och närhet till odlingen ger oss unika möjligheter att bidra till en mer hållbar produktion och samtidigt skapa lönsamma mervärden för hälsa och miljö. En viktig del av vår affärsutveckling handlar om att utveckla och erbjuda produkter och tjänster med tydliga mervärden för hälsa och miljö. Särskilt fokus har vi på insatser som bidrar till mer hållbar odling. Hållbara affärer handlar för oss också om att använda alla typer av resurser i vår förädlingsverksamhet så effektivt som möjligt, och om att ta ansvar för människor och miljö i leverantörskedjan.

Vår hållbarhetsstrategi utgår från vårt varumärkeslöfte Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord. Vi driver frågor som ansvarstagande i leverantörsled, hållbar odling, säker och resurseffektiv produktion och utvecklar produkter med hållbara mervärden.

Fokus för arbetet

Riktningen är tydlig; vi vill bidra till framtida lösningar för livsmedel och bioenergi och ställa om till en biobaserad cirkulär ekonomi. Vi ska göra det genom att skapa en hållbar spannmålsvärdecykel, där vi tar vara på alla flöden och optimerar avkastning från odling och produktion.

För goda resultat behövs fokus och arbetsinsatser. Vi arbetar i fyra områden där våra viktiga ansvarsfrågor, i hela värdekedjan, ryms och vi hanterar möjligheter och utmaningar. Det är också inom fokusområdena vi har definierat mål för vad vi vill uppnå.

Hållbar odling

Vi blir alltfler människor som ska äta och må bra inom ramen för vad vår planet kan producera. För att försörja hela jordens befolkning krävs en omställning i sättet att producera och konsumera mat. Störst klimatpåverkan och potential ligger i odlingsledet. Därför tar Lantmännen en aktiv roll i utvecklingen av ett mer hållbart jordbruk där vi kan göra stor skillnad för klimat och natur.

Läs mer
Havre har ett karaktäristiskt utseende och är det sädesslag som är lättast att känna igen då det inte samlat ax, utan blommar i en vippa med småax.

Ansvar i leverantörsledet

Våra kunder och konsumenter ska känna sig trygga i att vi har kunskap och kontroll genom hela verksamheten och att vi gör vad vi kan för att minimera negativ påverkan på människor, miljö och naturresurser.

Läs mer

Säker och resurseffektiv produktion

Vår produktion ska vara så effektiv som möjligt och samtidigt säker för våra medarbetare och andra som arbetar där. Vi arbetar ständigt för att ta tillvara och spara resurser i alla led från produktion av råvara och användning av energi i förädling till förpackningsmaterial och transporter. Klimatpåverkan från vår produktion reduceras kontinuerligt och stöttas av vår klimatstrategi.

Läs mer

Hållbara produkter

Hållbara lösningar i lantbruket, för energi och livsmedel är nycklar för en hållbar utveckling. Våra produkter med hållbara mervärden bygger på en stark värdekedja, där vi i alla led optimerar nyttan och minimerar påverkan. Det kan vara biobaserad förnybar råvara, produkter med minskad klimat- och miljöpåverkan eller livsmedel producerade för god hälsa.

Läs mer