Finansiell information

Här samlar vi våra ekonomiska rapporter: delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar. Här hittar du även årsredovisningens bilaga med hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Fortsatt stark resultatutveckling under årets första åtta månader

Lantmännens resultatutveckling har varit fortsatt stark, och förutsättningarna för att leverera hög återbäring och efterlikvid också för 2017 är goda. Lantmännens delårsrapporter publiceras varje tertial (var fjärde månad) och tidigare varje kvartal.

Till delårsrapporter 2017

Bokslutskommunikéer

Lantmännens bokslutskommuniké publiceras en gång om året. Här redovisas resultatet för årets sista period, samt hela verksamhetsåret.

Till bokslutskommunikéer

Rekordhögt resultat 2016

Lantmännens resultat för 2016 är det högsta Lantmännen någonsin levererat. I princip samtliga affärer har utvecklats positivt under året vilket innebär stärkta marknadspositioner och nya affärsmöjligheter. Det goda resultatet för 2016 innebär att 509 miljoner kronor kan tillföras svenskt lantbruk, till gagn för svenska lantbrukare.

Läs mer i års- och hållbarhetsredovisningen för 2016. Vi har även en lyssnarversion.

Lantmännens års- och hållbarhetsredovisning