Gemensamma funktioner

Lantmännen har koncerngemensamma funktioner inom ekonomi & finans, strategi & affärsutveckling, varuflöde, kommunikation, juridik & ägarrelationer, human resources samt forskning och utveckling. Gemensamma funktioner har uppdraget att driva sina respektive sakfrågor och stödja koncernledning och divisioner i koncerngemensamma frågor.

Ekonomi och finans

Har ansvar för koncernens ekonomiska och finansiella styrning och rapportering, samt innefattar även enhet för controlling och koncernstrategi. Stabsfunktionen har dessutom en finansavdelning och risk management, samt en koncernskattefunktion. Shared Service Center underlättar för och avlastar koncernens bolag genom gemensam ekonomihantering. Avdelningen för ägarrelationer har ansvar för Lantmännens medlems- och ägarkommunikation, och riktar sig till våra cirka 27 000 ägare i 19 distrikt.

Forskning och utveckling

Driver Lantmännens strategiska arbete med forskning, innovation och affärsutveckling. Arbetet bedrivs i samverkan med Lantmännens bolag, divisioner och gemensamma funktioner. Avdelningen driver även Lantmännens forskningsstiftelse, som finansierar forskning inom områdena livsmedel, lantbruk, energi och gröna material. Läs mer här

Human Resources

Har det strategiska ansvaret för att Lantmännen ska ha tillgång till rätt kompetens bland medarbetare och ledare för att vi ska nå våra affärsmål som et lönsamt företag på kort och lång  sikt - vi växer våra medarbetare och våra affärer tillsammans! Det innefattar strategiskt och operativt ansvar att driva, utveckla och implementera policies, processer och verktyg för områden så som employer branding, rekrytering, talent- & career management, performance management, jämställdhet & mångfald, kompetens- och ledarutveckling, arbetsmiljö, hälsa, arbetsrätt, arbetsgivarfrågor samt kompensation & belöning. Ansvarig för utveckling av interna kommunikationskanaler och gemensamma interna kommunikationsaktiviteter.
Läs mer om hur det är att jobba på Lantmännen här. 

Hållbar utveckling

Ansvarar för att utveckla strategier, driva arbetet och stödja Lantmännens affärsverksamheter med kompetens inom hållbar utveckling, för att skydda och stärka Lantmännens varumärke samt bidra till affärsnytta på både kort och lång sikt. Avdelningen har också det övergripande ansvaret för implementeringen av Lantmännens uppförandekod inklusive rapportering och uppföljning.

Juridik & Compliance

Bistår samtliga Lantmännens verksamheter med juridisk rådgivning via egna eller externa jurister (under centrala ramavtal). Avdelningen hanterar alla juridiska frågor i samband med förvärv och avyttringar, immateriella rättigheter, tvister och större affärsförhandlingar. Avdelningen arbetar även med att stödja verksamheten i att etablera egen kunskap om legala strukturer samt etablera beslutsprocesser till stöd för beslut och affärer. Agerar därutöver som koncernstyrelsens sekretariat. Till avdelningen hör också Lantmännens Compliance funktion. Compliance funktionen ska framförallt stötta och underlätta implementering av förfaranden för uppföljning och efterlevnad avseende antikorruptions- och konkurrenslagstiftning, som en del av Lantmännens affärsetiska compliance program. I arbetet ingår att se till att det finns rådgivning, policys, processer, utbildning och verktyg för att förebygga, upptäcka samt agera mot olagliga eller oetiska handlingar. Därtill ska Compliance funktionen även stötta och underlätta efterlevnad av personuppgiftslagstiftning.

Kommunikation och varumärke

Ansvarar för att bygga och utveckla Lantmännenvarumärket till en tillgång för hela Lantmännen, och därmed stärka koncernens konkurrenskraft och stödja affärsmålen. Strategiskt och operativt ansvar för varumärke, marknadskommunikation och extern kommunikation, kriskommunikation, medieträningar, PR samt samhälls- och mediekontakter och sociala medier. Ansvarig för utveckling av digitala kanaler samt omvärlds-, marknads-, kund- och konsumentförståelse och samordning av koncernens undersökningsverksamhet.

Lantmännen IT

I nära samarbete med verksamheten arbetar vi med att ta fram stabila, säkra och kostnadseffektiva IT-lösningar för att stärka koncernens konkurrenskraft och stödja affärsmålen i linje med beslutade strategier.

Mergers & Acquisitions och Affärsutveckling

Avdelningen M&A och Affärsutveckling har ansvar för förvärv, fusioner och avyttringar samt affärsutveckling för hela Lantmännen. M&A står för ”Mergers & Acquisitions” och betyder fusioner och förvärv. Avdelningen hjälper alla divisioner och affärsenheter att identifiera och genomföra aktiviteter inom M&A-området och affärsutvecklingsprojekt. Några exempel på affärsutveckling är bland annat joint ventures, tilläggsförvärv, strategiska partnerskap och licensupplägg.

Varuflöde

Initierar, driver och stödjer förändringsprocesser inom hela Lantmännens varuflöde. Avdelningen arbetar bland annat med inköp av koncerngemensamma produkter och tjänster, varuflödesutveckling mellan olika Lantmännen bolag samt projekt- och förändringsledning inom produktion, planering, logistik och inköp, för att behålla kostnadsledarskap i sina branscher.