Lantmännens internationella delägarskap

Lantmännen är delägare i ett antal internationella bolag. Verksamheten i bolagen bedrivs främst i Norden, Tyskland, Polen och de baltiska länderna.

För att stärka och utvidga existerande samarbete på det internationella
lantbruksområdet äger Lantmännen och det danska
lantbruksföretaget DLG (Dansk Landbrugs Grovvareselskab)
tillsammans bolaget Lantmännen DLG International (LDI).
Syftet med bolaget är att utvidga positionen inom de marknader
och affärer där DLG och Lantmännen redan idag har ett
starkt samarbete samt att expandera på nya, främst europeiska,
marknader.

HaGe Kiel - ägarandel 41%

Hauptgenossenschaft Nord (HaGe Kiel) omsätter årligen cirka
2,1 miljarder EUR och har cirka 1 550 anställda. Lantmännen
äger 41 procent av HaGe Kiel och DLG äger 54 procent.
Verksamheten innefattar handel med spannmål samt försäljning
av insatsvaror till jordbruket. HaGe Kiel har väl utvecklade
logistikkedjor och hamnterminaler i Hamburg, Kiel och
Rostock som förser marknaden med spannmål och oljeväxter
både lokalt och internationellt. HaGe Kiel har foderfabriker
och bedriver handel med lantbruksvaror, maskiner, försäljning
av produkter för fritid och trädgård. Lantmännens andel av
resultatet ingår i division Lantbruk.

Scandagra Group - ägarandel 50%

Scandagra Group bedriver verksamhet i Baltikum. Koncernen
omsätter årligen drygt 300 miljoner EUR och har cirka
350 anställda. Bolaget ägs till lika delar av Lantmännen
och DLG. Verksamheten består av tre säljbolag; Scandagra
Eesti, Scandagra Latvia och Scandagra Lietuva. Säljbolagen
är verksamma inom försäljning av insatsvaror till växtodling
samt inköp och försäljning av spannmål. Scandagra Eesti har
också en foderfabrik med en produktionskapacitet på drygt
100 000 ton. Lantmännens andel av resultatet ingår i division
Lantbruk.

Scandagra Polska - ägarandel 50%

Scandagra Polska bedriver handel med spannmål och insatsvaror
på den polska lantbruksmarknaden och omsätter årligen
drygt 500 miljoner PLN samt har cirka 120 anställda. Bolaget
ägs till lika delar av Lantmännen och DLG. Scandagra Polska
är en av många handelsaktörer på den stora och fragmenterade
polska marknaden. Lantmännens andel av resultatet ingår i
division Lantbruk

Scandbio - ägarandel 50%

Scandbio är Sveriges största trädbränsleföretag och säljer 100
procent förnybar energi i form av värmepellets, stallpellets,
briketter, loggs och träpulver. Produkterna tillverkas genom
restprodukter från sågverksindustrin. Bolaget omsätter årligen
cirka 1 miljard SEK och har cirka 160 anställda. Scandbio
har en stark ställning på den svenska marknaden och i Östersjöregionen.
Lantmännen och Neova äger 50 procent vardera
av bolaget. Lantmännens andel av resultatet ingår i division
Energi.

Viking Malt - ägarandel 37,5%

Viking Malt förädlar spannmål och levererar cirka 600 000
ton malt på årsbasis till bryggerier och destillerier i Nordeuropa
och till ett antal kunder i övriga världen. Viking Malt
producerar malt i Finland, Sverige, Danmark, Polen och
Litauen. Bolaget omsätter på årsbasis drygt 200 miljoner EUR
och har cirka 240 anställda. Lantmännen äger 37,5 procent
av bolaget, resterande del ägs av det finska bolaget Polttimo.
Lantmännens andel av resultatet ingår i division Livsmedel.