Lantmännens internationella delägarskap

Lantmännen är delägare i ett antal internationella bolag. Verksamheten i bolagen bedrivs främst i Norden, Tyskland, Polen och de baltiska länderna.

För att stärka och utvidga existerande samarbete på det internationella
lantbruksområdet har Lantmännen och det danska
lantbruksföretaget DLG (Dansk Landbrugs Grovvareselskab)
tillsammans etablerat bolaget Lantmännen DLG International
(LDI). Syftet med bolaget är att utvidga positionen inom de
marknader och affärer där DLG och Lantmännen redan idag
har ett starkt samarbete samt att expandera på nya, främst
europeiska, marknader.

HaGe Kiel - ägarandel 41%

Hauptgenossenschaft Nord AG (HaGe Kiel) omsätter årligen
cirka 21 miljarder SEK och har cirka 1 600 anställda.
Lantmännen äger 41 procent av HaGe Kiel och DLG äger
54 procent. Verksamheten innefattar handel med spannmål
samt försäljning av insatsvaror till jordbruket. HaGe Kiel har
väl utvecklade logistikkedjor och hamnterminaler i Hamburg,
Kiel och Rostock som förser marknaden med spannmål och
oljeväxter både lokalt och internationellt. HaGe Kiel har
foderfabriker och bedriver handel med lantbruksvaror, maskiner,
försäljning av produkter för fritid och trädgård. Lantmännens
andel av resultatet ingår i division Lantbruk.

Scandagra Group - ägarandel 50%

Scandagra Group AB bedriver verksamhet i Baltikum. Koncernen
omsätter årligen knappt 3 miljarder SEK och har
cirka 300 anställda. Bolaget ägs till lika delar av Lantmännen
och DLG. Verksamheten består av tre säljbolag; Scandagra
Eesti, Scandagra Latvia och Scandagra Lietuva. Säljbolagen
är verksamma inom försäljning av insatsvaror till växtodling
samt inköp och försäljning av spannmål. Scandagra Eesti har
också en foderfabrik med en produktionskapacitet på drygt
100 000 ton. Lantmännens andel av resultatet ingår i division
Lantbruk.

Scandagra Polska - ägarandel 50%

Scandagra Polska bedriver handel med spannmål och
insatsvaror på den polska lantbruksmarknaden och omsätter
årligen drygt 1 miljard SEK samt har cirka 170 anställda.
Bolaget ägs till lika delar av Lantmännen och DLG. Scandagra
Polska är en av många handelsaktörer på den stora och
fragmenterade polska marknaden. Lantmännens andel av
resultatet ingår i division Lantbruk.

Scandbio - ägarandel 50%

Scandbio är Sveriges största trädbränsleföretag och säljer 100
procent förnybar energi i form av värmepellets, stallpellets,
briketter, loggs och träpulver. Produkterna tillverkas genom
restprodukter från sågverksindustrin. Bolaget omsätter årligen
cirka 1 miljard SEK och har cirka 160 anställda. Scandbio
har en stark ställning på den svenska marknaden och i
Östersjöregionen. Lantmännen och Neova äger 50 procent
vardera av bolaget. Lantmännens andel av resultatet ingår i
division Energi.

Viking Malt - ägarandel 37,5%

Viking Malt förädlar spannmål och levererar cirka 600 000
ton malt på årsbasis till bryggerier och destillerier i Nordeuropa
och till ett antal kunder i övriga världen. Viking Malt
producerar malt i Finland, Sverige, Danmark, Polen och
Litauen. Bolaget omsätter på årsbasis drygt 2 miljarder SEK
och har cirka 240 anställda. Lantmännen äger 37,5 procent
av bolaget, resterande del ägs av det finska bolaget Polttimo.
Lantmännens andel av resultatet ingår i division Livsmedel.