Koncernstyrelsen

Lantmännens styrelse består enligt stadgarna av minst 7 och högst 13 föreningstämmovalda medlemmar, den verkställande direktören, chefsjuristen och tre personalrepresentanter.

Mer om koncernstyrelsen

Koncernledningen

Koncernledningen har det övergripande samordningsansvaret för Lantmännen. Koncernledningen består av koncernchefen, samtliga divisionschefer och cheferna för de koncerngemensamma stabsfunktionerna. 

Mer om koncernledningen

Revisorer

Lantmännens förtroendevalda revisorer samt Revisionsbyrån E&Y AB.

Mer information

Koncernvalberedning

Valberedningen bereder bland annat valet till Lantmännens koncernstyrelse.

Kontaktuppgifter till valberedningen

Internrevision

Internrevisionen granskar att organisationens information är tillförlitlig och har integritet, att lagar och regelverk följs, att tillgångar skyddas, att resurser används effektivt samt att...

Läs mer om Internrevisionen