Lantmännens skördeprognos 2018

Lantmännens skördeprognos visar på totalt 4,2 miljoner ton för den svenska skörden 2018, den lägsta siffran sedan 1992. Hektarskördarna är drygt 30 procent lägre än femårssnittet. Skördetappet är orsakat av låg andel höstvete och avkastningsminskningar till följd av den extrema värmen och torkan under maj och juni.

Lantmännens skördeprognos för spannmål, oljeväxter och trindsäd uppgår till 4,2 miljoner ton för skörden 2018. Denna siffra kan jämföras med fjolårets skörd på 6,5 miljoner ton och femårssnittet på 6,2 miljoner ton. Odlingsåret 2018 har varit exceptionellt med en ovanligt blöt höst 2017 och extrem varm och torr vår, vilket drabbat odlingar runtom i hela landet.

Den mindre skörden innebär stora inkomstbortfall för Sveriges lantbrukare. Sveriges växtodlare påverkas direkt genom väsentligt mindre skördar. Läget drabbar också Sveriges animalie- och mjölkproducenter som, utöver minskad spannmålsskörd, också riskerar brist på grovfoder.


‒ Risken är stor att vi inte kommer att kunna leverera efterfrågade volymer, och heller inte av rätt kvalitet, då vi ser en risk för större kvalitetsproblem än normalt. Låga rymdvikter – ett mått på densitet – och höga proteinhalter i maltkorn kommer att leda till ytterligare problem. I grunden handlar detta om Sveriges livsmedelsförsörjning. I år kommer vi inte klara av att vara självförsörjande på basvaran spannmål, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen. 

Foto: Helena Holmkrantz


Skörden i Sverige avslutas och förväntningarna sänks ytterligare

Lantmännens prognos från mitten av juli för den svenska skörden 2018 - 4,2 miljoner ton spannmål, oljeväxter och trindsäd - är den lägsta siffran sedan 1992. Nu när en stor del av skördearbetet är avslutat tyder volymerna på att vi kan förvänta oss ett ännu lägre utfall.

– Om skördeprognosen hade gjorts idag skulle totalsiffran om 4,2 miljoner ton spannmål, oljeväxter och trindsäd vara något lägre, säger Johannes Åkerblom, chef för Lantmännens odlaraffär.

Framför allt är det i södra Sverige – där skörden nu är avslutad – som avvikelsen är störst mellan invägningen och Lantmännens skördeprognos från 16 juli i år. Prognosen tycks stämma bra för västra och östra Sverige – där skörden snart är avslutad – och för norra Sverige, där lantbrukarna precis har börjat tröska. Skörden förväntas vara avslutad i hela landet om cirka två veckor.

Höstvetets kvalitet är god, medan kvaliteten på maltkorn innebär problem på grund av höga proteinhalter. Även grynhavrets kvalitet är sämre, med låga rymdvikter, vilket ger ett dåligt utbyte att göra havregryn på.

Den lägre skörden innebär att Sverige hamnar i ett kostsamt importläge, och råvarupriserna drivs på av sämre skördar även i andra delar av Europa och Ryssland. Situationen har redan lett till höjda spannmålspriser, cirka 25–30 procent beroende på sädesslag. Den ökade råvarukostnaden kommer sannolikt att ha en direkt effekt på priserna på en rad olika livsmedelsprodukter såsom vetemjöl, bröd och öl.

För vissa råvaror har en bristsituation uppstått, exempelvis grynhavre och delar av ekosortimentet, som inte går att få tag på överhuvudtaget i Sverige.

I mitten av september kommer Lantmännen att redovisa den slutgiltiga volymen för årets skörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd.


Svårt läge i nästan alla delar av landet

Södra Sverige

Skörden är avslutad i södra Sverige. Vid Lantmännens mottagningar i Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, och på Gotland har man fått in betydligt lägre volymer än prognostiserat. 

Västra Sverige

Skördearbetet pågår. Höstvetet är mottaget och har bra proteinhalt och rymdvikt. Senare sådda vårgrödor, maltkorn, havre och vårvete återstår att tröska. Utfallet förutspås motsvara tidigare prognos.

Östra Sverige

Skördearbetet pågår. Höstvetet är mottaget och har bra proteinhalt och rymdvikt. Senare sådda vårgrödor, maltkorn, havre och vårvete återstår att tröska. Utfallet förutspås motsvara tidigare prognos.

Mälardalen

Skördearbetet pågår. Höstvetet är mottaget och har bra proteinhalt och rymdvikt. Senare sådda vårgrödor, maltkorn, havre och vårvete återstår att tröska. Utfallet förutspås motsvara tidigare prognos.

Norra Sverige

Skörden är påbörjad i Hälsingland och Västerbotten och förväntas motsvara prognostiserat utfall. Skörden avslutas om cirka två veckor och spannmål fraktas till Lantmännens mottagning i Umeå.