Ägardialog

Ägardialogen är ett projekt som pågått inom Lantmännen under 2017 och som fortsätter fram till föreningsstämman 2018. Syftet med ägardialogen är att engagera förtroendevalda och medlemmar i utvecklingen av Lantmännen och att diskutera olika strategiska ägarfrågor.

Under snart ett år har Lantmännens ägare – de förtroendevalda såväl som andra intresserade medlemmar – diskuterat Lantmännens framtid. Möjligheterna har pekats ut och hoten ringats in under ett stort antal möten landet runt. Ägardialogen har gett alla medlemmar chansen att påverka föreningens framtida inriktning och åsikterna ser ut att vara rätt likartade, oavsett var i Sverige man bor.

Bild från Ägardialogsmöte i Norrköping i november 2017Distriktsstämmorna i mars 2018 kommer att bli ytterligare en viktig hållpunkt i processen. Då kommer regionala sammanfattningar av Ägardialogen att presenteras för alla medlemmar.

Slutresultatet av hela arbetet kommer sedan att fastställas på Föreningsstämman i maj 2018, varpå nästa fas startar – den allra viktigaste – nämligen utförandet av de förändringar som föreslagits genom Ägardialogen.

Här är några av de viktigaste frågorna som kommit fram under årets diskussioner:

  • Vilka kriterier ska gälla för medlemskap i Lantmännen? Ska exempelvis en bioenergiproducent kunna bli medlem?
  • Vilka konsekvenser skulle en förändrad utdelningspolicy få? Finns det anledning att sätta ett tak för emissionsinnehavet? Hur stor andel av utdelningen ska komma från industriverksamheten? En ny tvärgrupp med fokus på emissionshandel tittar vidare på vilka konsekvenser olika modeller skulle få.
  • Kan man sälja livsmedel via E-handel? Skulle en satsning på fler produkter med regional profil, ungefär som Gotlandspastan, vara möjlig? Kan man ytterligare förstärka bilden av att bonden står i centrum i begreppet ”Från jord till bord”. Inspel till koncernledningens arbete med den framtida strategin.
  • Bättre insyn i de lantbruksnära verksamheterna är ett önskemål. Kan man skapa rådgivande organ av förtroendevalda till Lantbruk och Maskin i någon form?

Bilden är från Ägardialogsmötet i Norrköping hösten 2017