God tillgång på vete

Olika led i kedjan hanterar situationen på olika sätt. Lantbrukare har för årstiden ovanligt stora kvantiteter kvar i lager. Oavsett om det handlar om lantbrukare i Sverige, Danmark, Tyskland eller Frankrike så hoppas lantbrukarna fortfarande på högre priser och avvaktar med försäljning av varorna i hopp om att förhoppningarna ska infrias.

Krönika: SPANNMÅLSMARKNADEN | Per Germundsson, Produktmarknadschef Korn & vete | Grodden nr 2 2016

Förstahandssäljarna vet att man förr eller senare kommer att köpa en stor del av de kvantiteter som lagras på gårdarna. Men så länge man inte vet när kvantiteterna kommer har man också svårt att sälja. Den allmänna uppfattningen är att de flesta gårdar har ytterst begränsade möjligheter att lagra såväl den gamla som den nya skörden. Därför är det rimligt att anta att de gårdar som inte sålt sin skörd hittills under året står inför valet att antingen sälja det som finns i lager under sommaren eller behålla det som ligger i lager och i stället leverera ny skörd under skördeperioden. Oavsett vilket alternativ som väljs kommer det att innebära att större kvantiteter än normalt ska transporteras, hanteras, säljas och levereras.

Fortfarande finns ovanligt stora kvantiteter av skörd 2015 kvar i lager på olika håll i EU 27. Det rapporteras visserligen fortfarande stora exportkvantiteter av vete från EU 27 till tredje land, men trots en större skörd än föregående år är den ackumulerade exporttakten lägre än vid samma tidpunkt ifjol.

Förbrukarna köper vid behov

Förbrukarna inom EU 27 har förmodligen en del behov kvar att täcka av gammal skörd. Med vikande priser det senaste halvåret och god tillgång på spannmål köper förbrukarna överlag ur hand i mun, nya kvantiteter köps i den takt man förbrukar varor.
   Även om det är flera månader kvar av skördeåret går vi in i en period när många importörer intar en mer avvaktade hållning när det gäller ytterligare köp då det kanske råder en viss osäkerhet kring vad som förbrukas samtidigt som deras egna skördar är betydligt tidigare.    
   Handelshusen som står för en stor del av exporten till tredje land är försiktiga i slutet av skördeåret då man inte vill bli sittande med kvantiteter som man riskerar få svårt att placera utan fokuserar i stället på kommande skörd.
   Efterhand som tiden går kommer det att finnas allt fler säljare av vete som vill kunna tömma sina lager för att vara förberedda på kommande skörd vilket riskerar att bidra till ytterligare press på de fysiska priserna. Den som hoppas på högre priser får nog sätta sitt hopp till kommande skörd.

Skörd 2016 närmar sig

Efterhand som tiden går flyttas fokus i allt högre grad mot kommande skörd. De första prognoserna för veteskörden i EU 27 har gjorts. Men stora kvantiteter av skörd 2015 förväntas till viss del finnas kvar i lager och bidrar till att de ingående lagren 2016/2017 bli betydligt större än vid starten av innevarande skördeår.
  Produktionen, baserad på prognostiserade arealer och normalavkastning, förväntas uppgå till 144 Mton, en minskning med 7 Mton jämfört med innevarande skördeår.
  Förbrukningen av vete minskar något och då främst till foder beroende på bättre tillgång på majs på olika håll i EU 27.
  Exporten av vete från EU 27 förväntas öka beroende på större efterfrågan från framför allt Marocko och Egypten samtidigt som exporten från Ukraina förväntas bli mindre än innevarande år.
  De utgående lagren i EU 27 minskar under skördeåret 2016/2017 med 14 Mton vilket är mindre än innevarande skördeår, men ger fortfarande en betryggande nivå på utgående lager.

För den som hoppas på högre priser krävs det väderproblem någonstans i världen under våren och sommaren.

Hoppet står till vädret

Den goda tillgången på vete gör det svårt att se något som kan få priserna att vända uppåt. De första prognoserna som gjorts tyder på att det återigen kommer att vara god tillgång i EU 27 även kommande år. Men som traditionell exportör kan överskottet i EU 27 efterfrågas i högre grad än förväntat av antingen traditionella köpare som Marocko och Egypten, men även mindre vanliga såsom Indien som alla förväntas få sämre skördar än innevarande år. För den som hoppas på högre priser krävs det väderproblem någonstans i världen under våren och sommaren. Om så sker kommer priserna på skörd 2016 att stiga och när prisskillnaden mellan ny och gammal skörd ökar kan det dra med sig även gammal skörd uppåt.