Kontroll & kvalitet ger resultat

En av Lantmännens kunder fick slut på utsäde mitt under sådden, köpte hemmarensat utsäde för att fylla upp resten av fältet. När sådden väl kommit upp syntes skillnaden så tydligt att han kände sig manad att ta fram kameran och skickade bilden till sin säljare. En bild kan säga mer än tusen ord, men den berättar kanske inte allt. Olika utsäde kan ge olika resultat, men det är också skillnad i kostnad. Vad är det du som väljer att köpa certifierat utsäde så att säga får på köpet i säcken? Och vad får du extra om du köper utsädet från Lantmännen Lantbruk?

Text: Helena Holmkrantz | Grodden nr 1 2016

Mer hållbart och mer vältestat. Det är målet för Lantmännen Lantbruk när det gäller utsäde.
   – Vi vill kunna erbjuda en högkvalitativ produkt som lyfter lantbruket. Starten på odlingen är en bra förutsättning för ett bra slutresultat, kontaterar Peter Annas, chef för utsäde och handelsvaror på Lantmännen Lantbruk. Sedan ett par säsonger tillbaka är allt Lantmännens vårutsäde skjutkraftstestat. Erfarenheten har visat att det behövs för att identifiera utsädespartier som ger grödan en bra start. Den officiella analysen som görs genom Jordbruksverkets utsädesenhet ger en kvalitetsstämpel på hur utsädet i säcken gror vid laboratorietest, men Lantmännen vill gå ett steg vidare. I skjutkraftstestet får utsädesproverna gro i jord i standardiserad temperatur. Det ger en betydligt högre påfrestning jämfört med laboratorietestet. Problemet är att det är först i efterhand man vet vilka påfrestningar utsädet måste klara. En kall vår, med extremt mycket eller lite nederbörd ger ett svagt utsäde en utdragen uppkomst och ojämna bestånd. Under sådana förhållanden har bra partier stort försprång. Skillnaderna mellan utsädespartier kan vara stora i praktiken. Två partier som båda gror till 95 procent i ett standardtest i laboratoriet, kan vid tuffare tester i fält uppvisa stora skillnader, där det ena bara har 60 procents grobarhet, medan det andra fortfarande visar 95 procent. Båda partierna kan certifieras, men i fält visar sig skillnaden.

Kombination för kvalitet

   – Kombinationen av sundhets-, grobarhets- och skjutkraftstester ger oss en samlad bild. Med den kunskapen kan vi erbjuda ett säkrare och högkvalitativt utsäde som har de bästa förutsättningarna för en bra etablering. Vi väljer sedan behandlingsmetod för att också förbättra skjutkraften samt sanera utsädet från olika utsädesburna sjukdomar, förklarar Peter.

En annan av Lantmännens spjutspetsar i utsädesfrågan är ThermoSeed-behandlingen. Genom att behandla utsädet med fuktig luft och värme slipper man beta utsädet med kemikalier, vilket är till fördel för alla som ska hantera utsädet. Samtidigt är det givetvis en betydligt mer hållbar behandlingsmetod än traditionella betningen. Behandlingen är effektiv mot många av de vanligaste utsädes burna svampangreppen. Det har också visat sig att metoden ökar grobarheten i utsädet. Lantmännen behandlade förra året mer än hälften av allt sitt utsäde med ThermoSeed, mer än 47 000 ton.

Kontroll, kontroll, kontroll

Certifierat utsäde = noggrant kontrollerat utsäde. Det är nog de flesta överens om. Jordbruksverkets utsädesenhet i Svalöv besiktigar årligen runt 4 000 odlingar med totalt 65 000 hektar. Det är från Svalöv som fältbesiktningarna styrs, här görs provodlingar och här finns dessutom ett av laboratorierna där prover från odlingar undersöks i mikroskop. Lotta Claesson på Jordbruksverkets utsädesenhet berättar om ett noggrant arbete där de många stegen på vägen ska leda till ett så rent utsäde som möjligt. – Man kan se stegen till certifieringen som en cirkel där man egentligen kan börja var som helst. Stegen på vägen runt i cirkeln är omgärdade av många regler. Det ställs tuffa krav på grödan och det är mycket som ska kontrolleras i kontroller på fältet och i laboratoriet. Fältbesiktningarna sker ute i de olika utsädesodlingarna. Jordbruksverket har ett 40-tal fältkontrollanter anställda runtom i landet. De ska bland annat avgöra om hela fältet består av en och samma sort, att det inte finns någon inblandning av andra arter, att det är fritt från flyghavre, att det är rätt avstånd till närmaste odling med korsningsbara sorter och att plantorna är helt friska. 

Samtidigt med fältbesiktningen kontrollodlar Jordbruksverket också utsädet själva i 10 kvadratmeter stora parceller i två upprepningar. På skörden tas ett prov för undersökning i laboratorium. Där kan man ofta upptäcka de svagheter som inte syns i fält, bland annat vissa sjukdomar. Provtagningen görs ute på spannmålsanläggningarna med automatisk provtagare och kontrollant på plats. Provet skickas sedan till exempelvis laboratoriet på Utsädesenheten i Svalöv. Här undersöks provet i mikroskop, dessutom testas grobarheten genom standardiserade metoder i labmiljö.

Om partiet visar sig vara rent, friskt och gror genom alla steg blir det klassat som certifierat utsäde i någon av de olika klasser som finns, de viktigaste stegen där är klass A står för stammutsäde och markerar ett utsäde som är under uppförökning till klass B, basutsäde. I klass C2 hittar vi sedan de utsäden som går ut som certifierade utsäden på marknaden. Ett certifieringsbeslut kan bara tas om fältbesiktningen och kontrollodlingen godkänns samt analysrapporten från laboratoriet är okej.

För ett utsädesparti finns det alltså långt ifrån bara ett nålsöga att ta sig igenom. Det vanligaste problemet i fält för stråsäd är flyghavre. Den upptäcks redan i fältbesiktningen. Totalt är det runt fyra procent av alla utsädespartier som kasseras i fältbesiktningen på grund av flyghavre. Om flyghavren hittas i havre, råg eller rågvete under fältbesiktningen så kasseras partiet direkt. I övriga grödor är reglerna lite mildare om tolv eller färre plantor hittas i ett fält så finns det en möjlighet till ombesiktning och odlaren kan själv manuellt plocka bort eventuella flyghavreplantor innan dess. När det gäller flyghavre är de svenska reglerna hårdare än de är i resten av EU och även importerade partier av stråsäd går därför igenom kontroll för flyghavre.
   – Att hitta ett flyghavrekorn i ett utsädesparti är ingen lätt uppgift, men vi hittar de där nålarna i höstacken då och då, konstaterar Lotta